Bewaring van spesies en die omgewing


BEWARING VAN OMGEWINGSSORTE

Die afgelope paar dekades het daar 'n kommer ontstaan ​​wat al hoe meer mense deel: die voortbestaan ​​van baie diere- en plantsoorte word bedreig, hoofsaaklik deur die indringendheid en onvoorspelbaarheid van ons spesie. In hierdie rubriek word hieroor gesels en oor wat gedoen kan word om te voorkom dat hierdie miskien unieke en seker baie seldsame verskynsel (die biodiversiteit van ons planeet) uit die kosmos verdwyn.

Die onderwerp van omgewingsbewaring is baie breed en behels baie kennisvelde. As u nie almal kan aanspreek nie, sal die kolom fokus op die punte wat die algemene kultuur oor die onderwerp nie ken of verwaarloos nie.

Ons artikels

Van verlate lande, van bosse, van onsin

Wat verbasend is, is dat baie self-omgewingsbewaarders, lofprysers van die verlede, benewens gratis teling, die verlating van intensiewe landbou verkondig om terug te keer na uitgebreide landbou. As selfs daardie ding moontlik was, en dit is nie, omdat daar baie min fisiese ruimte is om die bewerkte gebiede te vergroot, sou dit die onmiddellike einde van alle vorme van wilde lewe in ... beteken (lees die artikel)


Internasionale Unie vir Natuurbewaring

L 'Internasionale Unie vir Natuurbewaring, beter bekend onder die Engelse afkorting IUCN (Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur), is 'n internasionale nie-regeringsorganisasie (NRO) in Gland in Switserland. Op 17 Desember 1999 is sy deur die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering as waarnemerstatus verleen.

Beskou as 'die mees gesaghebbende internasionale wetenskaplike instelling wat handel oor natuurbewaring' [1], is dit in 1948 in die Franse stad Fontainebleau [2] gestig met die doel om die internasionale gemeenskap in omgewingsake te ondersteun deur 'n rol van koördinasie te speel. en uitruil van inligting tussen lidorganisasies op 'n tydstip toe hierdie sektor nog in die ontwikkelingsfase was en die meeste lande in die wêreld nog nie institusionele vergelykingsprosesse vir beskerming van die omgewing gehad het nie.

Die enigste Italianer wat aan die stigting daarvan deelgeneem het, as president van die Italiaanse beweging vir die beskerming van die natuur (Mipn, Pro Natura sedert 1959), was Renzo Videsott, destyds direkteur van die Gran Paradiso Nasionale Park.


31992L0043

Richtlijn 92/43 / EEG van die Raad van 21 Mei 1992 oor die behoud van natuurlike en semi-natuurlike habitatte en van wilde flora en fauna

Amptelike Tydskrif nr. L 206 van 22/07/1992 bl. 0007 - 0050
Finse spesiale uitgawe: Hoofstuk 15 Deel 11 bl. 0114
Sweedse spesiale uitgawe / Hoofstuk 15 Deel 11 bl. 0114

Raad Richtlijn 92/43 / EEG

met betrekking tot die bewaring van natuurlike en semi-natuurlike habitatte en van wilde flora en fauna

DIE RAAD VAN DIE EUROPESE GEMEENSKAPPE,

Gelet op die Verdrag tot oprigting van die Europese Ekonomiese Gemeenskap, in die besonder artikel 130 S,

met inagneming van die voorstel van die Kommissie (1),

Gelet op die advies van die Europese Parlement (2),

Gelet op die advies van die Ekonomiese en Maatskaplike Komitee (3),

AANGESIEN die behoud, beskerming en verbetering van die kwaliteit van die omgewing, insluitend die bewaring van natuurlike habitatte en wilde flora en fauna, 'n wesenlike doelstelling van algemene belang is wat die Gemeenskap nastreef in ooreenstemming met artikel 130 R van die Verdrag

Terwyl die Gemeenskapsaksieprogram vir die omgewing (1987-1992) (4) bepalings bevat met betrekking tot die bewaring van die natuur en natuurlike hulpbronne

Terwyl hierdie richtlijn, met die hoofdoel om die instandhouding van biodiversiteit te bevorder, met inagneming van ekonomiese, sosiale, kulturele en streeksbehoeftes, bydra tot die algemene doel van volhoubare ontwikkeling, wat die instandhouding van daardie biodiversiteit in sommige gevalle kan vereis instandhouding en bevordering van menslike aktiwiteite

terwyl die natuurlike habitats op die Europese grondgebied van die lidstaten steeds agteruitgaan en 'n toenemende aantal wilde spesies ernstig bedreig word, dat bedreigde habitatte en spesies deel uitmaak van die natuurlike erfenis van die Gemeenskap, en dat die gevare wat hulle in die gesig staar gewoonlik 'n kruis is grensaard is, is dit dus nodig om maatreëls op gemeenskapsvlak te neem vir die bewaring daarvan

oorwegende dat, met inagneming van die bedreigings vir sekere soorte natuurlike habitatte en sekere soorte, dit nodig is om dit as prioriteite te definieer ten einde die vinnige implementering van maatreëls om hul bewaring te verseker, te vergemaklik

dat, ten einde die herstel of instandhouding van natuurlike habitatte en spesies van gemeenskapsbelang met 'n gunstige bewaringstatus te verseker, dit nodig is om spesiale bewaringsgebiede aan te wys om 'n samehangende Europese ekologiese netwerk volgens 'n vasgestelde rooster te skep.

terwyl al die aangewese gebiede, insluitend die reeds geklassifiseer of wat ingevolge die Richtlijn 79/409 / EEG van die Raad oor die bewaring van wilde voëls (5) as spesiale beskermingsareas geklassifiseer sal word, in die samehangende Europese ekologiese netwerk geïntegreer moet word.

Terwyl daar in elke aangewese gebied die nodige maatreëls geïmplementeer moet word met betrekking tot die beoogde bewaringsdoelstellings

AANGESIEN die terreine wat as spesiale bewaringsgebiede aangewys kan word, deur die lidlande voorgestel word, terwyl daar egter voorsiening moet gemaak word vir 'n prosedure wat in uitsonderlike gevalle die aanwysing van 'n terrein moontlik maak wat nie deur 'n lidstaat voorgestel word nie en wat die Gemeenskap noodsaaklik ag. vir die instandhouding van 'n prioriteitstipe natuurlike habitat of vir die oorlewing van 'n prioriteitspesie

terwyl enige plan of program wat 'n wesenlike impak kan hê op die bewaringsdoelstellings van 'n terrein wat reeds aangewys is of wat aangewys moet word, aan 'n toepaslike beoordeling onderworpe moet wees

oorwegende dat die aanneming van maatreëls om die behoud van prioriteitsnatuurlike habitatte en prioriteitspesies van gemeenskapsbelang te bevorder, die gesamentlike verantwoordelikheid van alle lidlande is; terwyl sulke maatreëls nogtans 'n buitensporige finansiële las vir sommige lidlande kan vorm, aangesien dit enersyds hierdie habitatte en spesies word nie eenvormig in die Gemeenskap versprei nie, en aan die ander kant, in die spesifieke geval van natuurbewaring, is die beginsel "besoedelaar betaal" van beperkte toepassing

Daar is dus ooreengekom dat in hierdie uitsonderlike geval voorsiening gemaak moet word vir 'n bydrae deur die gemeenskap se medefinansiering binne die perke van die beskikbare bronne op grond van gemeenskapsbesluite.

Terwyl die bestuur van landskapkenmerke wat van wesenlike belang is vir wilde flora en fauna, aangemoedig moet word in grondgebruik en ontwikkelingsbeleid

AANGESIEN dit nodig is om die implementering van 'n stelsel vir die verifiëring van die bewaringstatus van die natuurlike habitatte en spesies waarna in hierdie richtlijn verwys word, te implementeer.

Aangesien, benewens Richtlijn 79/409 / EEG, dit nodig is om 'n algemene stelsel vir die beskerming van sekere soorte fauna en flora in te stel, en daar moet voorsiening gemaak word vir bestuursmaatreëls vir sekere soorte, as hul bewaringstatus dit regverdig, insluitend die verbod op sekere metodes om vas te vang of dood te maak, terwyl daar voorsiening gemaak word vir die moontlikheid van afwykings, onderworpe aan sekere voorwaardes

AANGESIEN om die monitering van die implementering van hierdie richtlijn te verseker, sal die Kommissie van tyd tot tyd 'n samevattende verslag moet opstel wat onder andere gebaseer is op die inligting wat deur die lidstaten ingedien word oor die implementering van die nasionale bepalings wat kragtens die richtlijn aangeneem is.

AANGESIEN die verbetering van wetenskaplike en tegniese kennis onontbeerlik is vir die implementering van hierdie richtlijn, en dat die nodige navorsing en wetenskaplike werk vir hierdie doel aangemoedig moet word.

AANGESIEN die tegniese en wetenskaplike vooruitgang die moontlikheid vereis om die aanhangsels aan te pas, is dit nodig om voorsiening te maak vir 'n prosedure vir die wysiging van die aanhangsels deur die Raad.

Terwyl 'n regulerende komitee ingestel sal moet word om die Kommissie te help met die implementering van hierdie richtlijn, veral om besluite te neem oor die medefinansiering van die Gemeenskap.

Daar is aanvullende maatreëls nodig om die herinvoering van sekere soorte inheemse fauna en flora te reguleer, sowel as die moontlike bekendstelling van nie-inheemse spesies.

AANGESIEN onderwys en algemene inligting rakende die doelstellings van hierdie richtlijn onontbeerlik is om die doeltreffende implementering daarvan te verseker,

HET HIERDIE RICHTLEDE AANGENEEM:

Vir die doeleindes van hierdie richtlijn word

a) Bewaring: 'n aantal maatreëls wat nodig is om natuurlike habitats en populasies van wilde fauna en flora in 'n bevredigende toestand in die sin van die letters e) en i) te onderhou of te herstel.

b) Natuurlike habitatte: landelike of watergebiede wat onderskei word deur hul geografiese, abiotiese en biotiese eienskappe, heeltemal natuurlik of semi-natuurlik.

c) Natuurlike habitats van gemeenskapsbelang: habitatte wat in die gebied waarna in artikel 2 verwys word:

i) die risiko om in hul natuurlike omvang te verdwyn

ii) 'n verminderde natuurlike omvang het as gevolg van hul regressie of as gevolg van die feit dat hul gebied inherent beperk is

iii) noemenswaardige voorbeelde van tipiese kenmerke van een of meer van die volgende vyf biogeografiese streke: Alpe, Atlantiese Oseaan, Kontinentale, Macaronesiese en Middellandse See.

Hierdie habitattipes word gelys of kan in Bylae I gelys word.

(d) Prioriteit vir natuurlike habitattipes: natuurlike habitattipes wat die gevaar loop om te verdwyn in die gebied waarna in Artikel 2 verwys word en waarvoor die Gemeenskap 'n besondere verantwoordelikheid het vir die bewaring daarvan as gevolg van die belangrikheid van daardie deel van hul natuurlike verspreidingsgebied, in die gebied waarna in artikel 2 verwys word. Hierdie natuurlike habitattipes word in aanhangsel I met 'n sterretjie (*) gemerk.

e) Bewaringstatus van 'n natuurlike habitat: die effek van die som van die faktore wat die betrokke natuurlike habitat beïnvloed, sowel as die tipiese spesies wat daarin voorkom, wat die natuurlike verspreiding daarvan, die struktuur op lang termyn en die funksies, sowel as die voortbestaan ​​van sy tipiese spesies in die gebied waarna in artikel 2 verwys word.

Die "bewaringstatus" van 'n natuurlike habitat word as 'bevredigend' beskou as

- sy natuurlike omvang en die oppervlaktes wat daaruit bestaan, is stabiel of in uitbreiding,

- die spesifieke struktuur en funksies wat nodig is vir die instandhouding daarvan vir langtermyn, bestaan ​​en kan ook in die afsienbare toekoms voortbestaan ​​e

- die bewaringstatus van die tipiese spesies is bevredigend in ooreenstemming met letter i).

f) Habitat van 'n spesie: omgewing wat gedefinieer word deur spesifieke abiotiese en biotiese faktore waarin die spesie in een van die fases van sy biologiese siklus leef.

g) Soort van gemeenskapsbelang: die spesie wat in die gebied waarna in artikel 2 verwys word:

(i) bedreig word, behalwe diegene waarvan die natuurlike gebied effens oor die gebied strek en wat nie bedreig of kwesbaar is in die westelike Palearktiese gebied nie, of

(ii) kwesbaar is, dit wil sê die oorgang na die kategorie bedreigde spesies word in die nabye toekoms as waarskynlik beskou as die faktore onderliggend aan hierdie risiko voortduur, of

iii) dit is skaars, dit wil sê dat die bevolkings klein is en dat hulle, hoewel dit tans nie bedreig of kwesbaar is nie, die risiko loop om dit te word. Hierdie spesies word in beperkte geografiese gebiede gelokaliseer of versprei oor 'n wyer oppervlak, of

iv) endemies is en veral aandag moet geniet, gegewe die spesifiekheid van hul habitat en / of die potensiële impak van die uitbuiting daarvan op hul bewaringstatus.

Hierdie spesies word gelys of kan in Bylae II en / of IV of V gelys word.

h) Prioriteitspesies: die spesies waarna in punt (g) (i) verwys word, vir die bewaring waarvan die Gemeenskap 'n besondere verantwoordelikheid het, vanweë die belangrikheid van die deel van hul natuurlike verspreidingsgebied wat in die gebied bedoel word in artikel 2 Hierdie prioriteitspesies is gemerk met 'n sterretjie (*) in Aanhangsel II.

i) Bewaringstatus van 'n spesie: die effek van die som van die faktore wat, deur die betrokke spesie te beïnvloed, op lang termyn die verspreiding en belang van sy populasies in die gebied waarna in artikel 2 verwys, kan verander

Die "bewaringstoestand" word as "bevredigend" beskou as

- die gegewens met betrekking tot die evolusie van die populasies van die betrokke spesies dui aan dat hierdie spesie voortduur en op die lang termyn kan voortgaan om 'n belangrike element te wees van die natuurlike habitats waartoe dit behoort,

- die natuurlike verspreidingsgebied van hierdie spesie sal in die afsienbare toekoms nie afneem of waarskynlik afneem nie

- daar is en sal waarskynlik steeds voldoende habitat hê om die bevolking op lang termyn te kan onderhou.

j) Terrein: 'n geografies omskrewe gebied waarvan die oppervlak duidelik afgebaken is.

k) Gebied van gemeenskapsbelang: 'n terrein wat in die biogeografiese streek of streke waartoe dit behoort, aansienlik bydra tot die instandhouding of herstel van 'n natuurlike habitattipe wat in aanhangsel I of 'n spesie wat in aanhangsel II gelys word, bevredigend bewaar en wat ook aansienlik kan bydra tot die samehang van Natura 2000 waarna in artikel 3 verwys word, en / of wat aansienlik bydra tot die instandhouding van biologiese diversiteit in die betrokke biogeografiese streek of streke.

Vir diersoorte wat groot gebiede beslaan, stem die gemeenskapsbelangrikhede ooreen met die plekke binne die natuurlike verspreidingsgebied van hierdie spesies, wat die fisiese of biologiese elemente bevat wat noodsaaklik is vir hul lewe en voortplanting.

l) Spesiale bewaringsgebied: 'n terrein van gemeenskapsbelang wat deur die lidstaten aangewys word deur middel van 'n regulatoriese, administratiewe en / of kontraktuele handeling waarin die bewaringsmaatreëls wat nodig is vir die instandhouding of herstel, in 'n gunstige toestand van bewaring, van die habitats word toegepas natuurlike en / of populasies van die spesies waarvoor die terrein aangewys is.

m) Monster: enige dier of plant, lewend of dood, van die spesies gelys in Aanhangsel IV en in Aanhangsel V, enige deel of produk wat van die dier of plant verkry word, asook enige ander eiendom wat lyk of dit 'n onderdeel of produk is van diere of plante van hierdie spesies op grond van 'n begeleidende dokument, verpakking, handelsmerk, etikettering of ander element.

n) Die komitee: die komitee ingestel ooreenkomstig Artikel 20.

1. Die doel van hierdie richtlijn is om die biodiversiteit te beskerm deur die bewaring van natuurlike habitatte, asook van wilde flora en fauna op die Europese grondgebied van die lidstaten waarop die Verdrag van toepassing is.

2. Die maatreëls wat ingevolge hierdie richtlijn getref word, is ontwerp om die instandhouding of herstel van 'n gunstige bewaringstatus van natuurlike habitatte en wilde fauna en flora van gemeenskapsbelang te verseker.

3. Die maatreëls wat ingevolge hierdie richtlijn aangeneem word, moet ekonomiese, sosiale en kulturele behoeftes sowel as streeks- en plaaslike besondere in ag neem.

Bewaring van natuurlike habitatte en spesiehabitatte

1. 'n Samehangende Europese ekologiese netwerk van spesiale bewaringsgebiede, genaamd Natura 2000, word tot stand gebring. Dit netwerk, bestaande uit terreine wat natuurlike habitattipes bevat wat in aanhangsel I gelys word, en habitatte van spesies wat in aanhangsel II gelys word, moet die instandhouding verseker, of noodsaaklik, die herstel, in 'n bevredigende toestand van bewaring, van die natuurlike habitattipes en die habitats van die betrokke spesies in hul natuurlike verspreidingsgebied.

Die Natura 2000-netwerk bevat ook spesiale beskermingsgebiede wat deur die lidstaten volgens Richtlijn 79/409 / EEG geklassifiseer word.

2. Elke lidstaat dra by tot die oprigting van Natura 2000 op grond van die voorstelling op sy grondgebied van die natuurlike habitattipes en die habitats van die spesies waarna in paragraaf 1 verwys word. moet terreine as bewaring van spesiale gebiede aanwys, met inagneming van die doelstellings bedoel in paragraaf 1.

3. Waar hulle dit nodig ag, sal die lidstaten poog om die ekologiese samehang van Natura 2000 te verbeter deur die handhawing en, waar nodig, van die landskapkenmerke wat van die grootste belang is vir wilde fauna en flora, soos genoem in artikel 10, te ontwikkel.

1. Op grond van die kriteria uiteengesit in Aanhangsel III (fase 1) en die toepaslike wetenskaplike inligting, stel elke lidstaat 'n lys van terreine voor waarin aangedui word watter natuurlike habitattipes wat in aanhangsel I gelys word, en watter plaaslike spesies in aanhangsel aanhangsel gelys II kan in hierdie webwerwe gevind word. Vir diersoorte wat groot gebiede beset, stem hierdie terreine ooreen met die plekke binne die natuurlike omvang van hierdie spesies, wat die fisiese of biologiese elemente wat noodsaaklik is vir hul lewe of voortplanting, vertoon. Vir waterspesies wat groot gebiede beset, word sulke terreine slegs voorgestel as dit moontlik is om 'n gebied duidelik te identifiseer wat die fisiese en biologiese elemente bevat wat noodsaaklik is vir hul lewe of voortplanting. Lidstate moet, waar toepaslik, 'n aanpassing van hierdie lys voorstel in die lig van die uitslag van die toesig bedoel in artikel 11.

Die lys word binne drie jaar na die kennisgewing van hierdie richtlijn aan die Kommissie gestuur, terselfdertyd met die inligting op elke webwerf. Hierdie inligting bevat 'n kaart van die webwerf, sy naam, sy ligging, die uitbreiding daarvan, sowel as die gegewens wat voortspruit uit die toepassing van die kriteria gespesifiseer in Aanhangsel III (fase 1) en word verskaf op grond van 'n vorm opgestel deur die Kommissie volgens die prosedure in artikel 21 bedoel.

2. Op grond van die kriteria waarna verwys word in Aanhangsel III (fase 2) en binne elk van die vyf biogeografiese streke waarna verwys word in artikel 1, letter c), punt iii) en die hele gebied waarna in Artikel 2 (1) verwys word. , stel die Kommissie, in ooreenstemming met elk van die lidstaten, 'n konseplys op van terreine van gemeenskapsbelang, op grond van die lyste van die lidstaten, waarin die terreine wat een of meer prioriteitstipes van natuurlike habitatte bevat of een of meer prioriteitspesies.

Lidlande waarvan die terreine met voorkeur natuurlike habitatsoorte en spesies meer as 5% van die nasionale grondgebied verteenwoordig, kan in ooreenkoms met die Kommissie versoek dat die kriteria wat in aanhangsel III (fase 2) gelys word, soepeler toegepas word vir die keuse van al die webwerwe van gemeenskapsbelang in hul gebied.

Die lys van terreine wat gekies word as terreine van gemeenskapsbelang waarin terreine met een of meer prioriteitsnatuurlike habitattipes of een of meer prioriteitspesies geïdentifiseer word, word deur die Kommissie opgestel volgens die prosedure in artikel 21 bedoel.

3. Die lys bedoel in paragraaf 2 word binne 'n tydperk van ses jaar na die kennisgewing van hierdie richtlijn opgestel.

4. Indien 'n terrein van gemeenskapsbelang volgens die prosedure in paragraaf 2 gekies is, moet die betrokke lidstaat die terrein so vinnig as moontlik en binne 'n maksimum tydperk van ses jaar as 'n spesiale bewaringsgebied aanwys. , met die bepaling van prioriteite, afhangend van die belangrikheid van die terreine vir die instandhouding of herstel, in 'n gunstige bewaringstatus, van een of meer natuurlike habitattipes wat in aanhangsel I of een of meer spesies in aanhangsel II gelys word, en vir die konsekwentheid van Natura 2000, soos asook in die lig van die risiko's van agteruitgang en vernietiging wat hierdie terreine beïnvloed.

5. Sodra 'n perseel opgeneem is in die lys waarna in paragraaf 2, die derde paragraaf verwys word, is dit onderworpe aan die bepalings van artikel 6 (2), (3) en (4).

1. In uitsonderlike gevalle waar die Kommissie bevind dat 'n terrein met een of meer prioriteitsnatuurlike habitats of een of meer prioriteitspesies ontbreek in 'n nasionale lys in artikel 4 (1), wat op grond van relevante en betroubare wetenskaplike Dit lyk asof dit noodsaaklik is vir die instandhouding van die prioriteitstipe van die natuurlike habitat of vir die voortbestaan ​​van die prioriteitspesie. Daar word 'n bilaterale samesprekingsprosedure begin tussen die lidstaat en die Kommissie om die data wat deur beide kante gebruik word, te vergelyk.

2. As die geskil nie aan die einde van 'n konsultasietydperk van hoogstens ses maande opgelos is nie, dien die Kommissie 'n voorstel aan die Raad oor die keuse van die terrein as 'n terrein van gemeenskapsbelang.

3. Die Raad besluit eenparig en besluit binne 'n tydperk van drie maande vanaf die oomblik waarop dit verwys word.

4. Gedurende die konsultasietydperk en hangende 'n raadsbesluit, is die betrokke perseel onderworpe aan die bepalings van artikel 6 (2).

1. Vir spesiale bewaringsareas moet die lidstaten die nodige bewaringsmaatreëls instel, waar nodig, gepaste bestuursplanne wat spesifiek is vir of geïntegreer is in ander ontwikkelingsplanne, en die toepaslike regulatoriese, administratiewe of kontraktuele maatreëls wat ooreenstem met die ekologiese vereistes. natuurlike habitattipes wat in aanhangsel I gelys word en die spesies wat in aanhangsel II gelys is, op die terreine voorkom.

2. Die lidstaten moet toepaslike maatreëls tref om die agteruitgang van natuurlike habitatte en habitatte van spesies sowel as die versteuring van die spesies waarvoor die gebiede aangewys is, te verhoed in die mate dat sodanige versteuring beduidende gevolge kan hê vir met betrekking tot die doelstellings van hierdie richtlijn.

3. Enige plan of projek wat nie direk gekoppel is nie en nodig is vir die bestuur van die terrein, maar wat 'n beduidende impak op die perseel kan hê, afsonderlik of saam met ander planne en projekte, is onderhewig aan 'n gepaste beoordeling van die impak wat dit op die terrein het terrein, met inagneming van die bewaringsdoelstellings daarvan. In die lig van die gevolgtrekkings van die beoordeling van die impak op die terrein en onverminderd paragraaf 4, sal die bevoegde nasionale owerhede hul toestemming tot hierdie plan of projek gee slegs nadat hulle oortuig is dat dit die integriteit van die terrein en, waar toepaslik, na verkryging van die opinie van die openbare mening.

4. Indien, ondanks negatiewe gevolgtrekkings uit die beoordeling van die impak op die terrein en in die afwesigheid van alternatiewe oplossings, 'n plan of projek om noodsaaklike redes van oorwegende openbare belang, insluitend sosiale of ekonomiese redes, uitgevoer moet word, moet die lidstaat die tref die nodige maatreëls om te verseker dat die algehele samehang van Natura 2000 beskerm word Die lidstaat moet die Kommissie in kennis stel van die kompenserende maatreëls wat getref is.

As die betrokke terrein 'n plek is waar 'n prioriteitsoort en / of spesies van natuurlike habitats gevind word, kan slegs oorwegings met betrekking tot die menslike gesondheid en openbare veiligheid of positiewe gevolge van primêre belang voorgehou word, of, onderworpe aan die mening van die Kommissie. , ander noodsaaklike redes van oorheersende openbare belang.

Die verpligtinge wat voortspruit uit artikel 6 (2), (3) en (4) van hierdie richtlijn vervang die verpligtinge wat voortspruit uit die eerste sin van artikel 4 (4) van Richtlijn 79/409 / EEG met betrekking tot gebiede wat onder artikel 4 (1) geklassifiseer word. ) of soortgelyk erken word kragtens artikel 4 (2) van daardie richtlijn vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie richtlijn of vanaf die datum van klassifikasie of erkenning deur 'n lidstaat ingevolge die Richtlijn 79/409 / EEG, indien dit later is.

1. Lidlande, tesame met hul voorstelle vir terreine wat as spesiale bewaringsgebiede aangewys kan word, waar voorkeur natuurlike habitatsoorte en / of prioriteitspesies gevind word, waar toepaslik, die ramings van die medefinansiering van die Gemeenskap aan die Kommissie voorlê wat hulle nodig ag om die verpligtinge in artikel 6 (1) na te kom, nakom.

2. In ooreenstemming met die betrokke lidstaat, identifiseer die Kommissie, vir terreine van gemeenskapsbelang waarvoor medefinansiering versoek word, die noodsaaklike maatreëls vir die instandhouding of restourasie, in 'n gunstige bewaringstoestand, van die habitatsoorte, natuurlike prioriteit en prioriteitspesies op die betrokke terrein, sowel as die totale koste van hierdie maatreëls.

3. Die Kommissie evalueer, in ooreenkoms met die betrokke lidstaat, die finansiering, met inbegrip van medefinansiering van die Gemeenskap, wat nodig is vir die implementering van die in paragraaf 2 bedoelde maatreëls, met inagneming van onder meer die konsentrasie op die grondgebied van die lid van die prioriteit van natuurlike habitatte en / of prioriteitspesies en van die laste wat die maatreëls vir elke lidstaat inhou.

4. In die lig van die beoordeling waarna in paragrawe 2 en 3 verwys word, sal die Kommissie, volgens die prosedure in artikel 21 uiteengesit, en met inagneming van die beskikbare finansieringsbronne onder die betrokke Gemeenskapsinstrumente, 'n raamwerk van aksies aanvaar wat deur prioriteit waarin maatreëls aangedui word wat medefinansiering benodig in die geval van persele wat ingevolge artikel 4 (4) aangewys is.

5. Maatreëls wat, as gevolg van 'n gebrek aan hulpbronne, nie in die raamwerk van aksies opgeneem is nie en maatreëls wat, hoewel dit opgeneem is, nie die nodige medefinansiering verkry het nie, of slegs gedeeltelik mede-gefinansier is, moet in aanmerking geneem word. in ooreenstemming met die prosedure in artikel 21 bedoel as deel van die tweejaarlikse hersiening van die raamwerk van aksies en kan die lidstaten uitstel hangende sodanige hersiening. Die hersiening neem, waar toepaslik, die nuwe situasie van die betrokke webwerf in ag.

6. In gebiede waar maatreëls afhanklik van medefinansiering uitgestel word, sal die lidstaten nie nuwe maatreëls aanneem wat kan lei tot 'n agteruitgang van die gebiede nie.

Die Kommissie doen volgens die prosedure in artikel 21 'n periodieke evaluering van die bydrae van Natura 2000 tot die bereiking van die doelwitte in artikel 2 en 3. In hierdie konteks, die afgradering van 'n spesiale gebied kan bewaring oorweeg word, waar die natuurlike evolusie gevind word danksy die toesig waarvoor in artikel 11 voorsiening gemaak word, dit regverdig.

Waar hulle dit nodig ag, in die konteks van die nasionale ruimtelike beplannings- en ontwikkelingsbeleid, en veral om die Natura 2000-netwerk meer ekologies samehangend te maak, onderneem die lidstaten om die bestuur van landskapelemente wat van die grootste belang vir die wilde fauna en flora.

Dit is die elemente wat, as gevolg van hul lineêre en deurlopende struktuur (soos waterlope met hul oewers, of tradisionele stelsels van afbakening van lande) of hul verbindingsrol (soos damme of bosse), noodsaaklik is vir migrasie, geografiese verspreiding en genetiese uitruil van wilde spesies.

Die lidstaten moet toesig hou oor die bewaringstatus van die spesies en habitatte waarna in artikel 2 verwys word, met inagneming van die natuurlike habitattipes en prioriteitspesies.

1. Die lidstaten moet die nodige maatreëls tref om 'n stelsel van streng beskerming daar te stel vir die diersoorte soos in aanhangsel IV (a) bedoel in hul natuurlike verspreidingsgebied, wat die volgende verbied:

a) enige vorm van doelbewuste vang of doodmaak van monsters van hierdie spesies in die natuur

b) hierdie spesies doelbewus te versteur, veral gedurende die broeitydperk, grootmaak, winterslaap en migrasie

c) doelbewus eiers vernietig of versamel

d) agteruitgang of vernietiging van broeiplekke of rusareas.

2. Vir hierdie spesies verbied die lidstaten die besit, vervoer, bemarking of uitruil en aanbieding vir kommersiële of ruildoeleindes van monsters wat uit die natuur geneem word, behalwe vir die wat wettiglik versamel is voordat hierdie richtlijn in werking gestel word.

3. Die verbod in paragraaf 1 (a) en (b) en paragraaf 2 bedoel, is van toepassing op alle lewensfases van die diere waarop hierdie artikel van toepassing is.

4. Die lidstaten moet 'n stelsel instel vir voortdurende toesig oor die per ongeluk vang of doodmaak van die soorte fauna wat in Aanhangsel IV (a) genoem word. Op grond van die inligting wat versamel is, onderneem die lidstaten enige verdere navorsings- of bewaringsmaatreëls wat nodig is om te verseker dat toevallige vangste of dood nie 'n beduidende negatiewe impak op die betrokke spesie het nie.

1. Die lidstaten moet die nodige maatreëls tref om 'n streng beskermingsregime in te stel vir die plantspesies waarna in aanhangsel IV, letter b) verwys word, en verbied:

a) monsters van voormelde spesies in die natuurlike omgewing versamel, sny, uitroei of doelbewus vernietig, in hul natuurlike omvang

b) eksemplare van voormelde spesies, in die natuur versamel, besit, vervoer, bemark of verhandel en aanbied, behalwe vir die wat wettiglik versamel is voor die toepassing van hierdie richtlijn.

2. Die verbod in paragraaf 1 (a) en (b) bedoel, is van toepassing op alle fases van die lewensiklus van die plante waarop hierdie artikel van toepassing is.

1. Die lidstaten, waar hulle dit nodig ag in die lig van die toesig soos bepaal in Artikel 11, moet maatreëls tref om te verseker dat monsters van die soorte wilde fauna en flora wat in aanhangsel V gelys word, uit die natuur geneem word, sowel as hul uitbuiting versoenbaar is met die instandhouding daarvan in 'n bevredigende toestand van bewaring.

2. In die geval dat sulke maatreëls nodig geag word, moet dit voortgaan met die toesig waarvoor in artikel 11 voorsiening gemaak word, en kan dit veral ook insluit:

- vereistes met betrekking tot toegang tot sekere sektore,

- 'n tydelike of plaaslike verbod op die neem van monsters uit die natuur en die uitbuiting van sekere populasies,

- regulering van onttrekkingsperiodes en / of metodes,

- die toepassing, ten tye van die monsterneming, van kinegetiese of visseryreëls wat die bewaring van die betrokke populasies in ag neem;

- die instelling van 'n stelsel van magtiging vir tekeninge of kwotas,

- die regulering van die aankoop, verkoop, verkoop, besit of vervoer met die oog op die verkoop van monsters,

- die aanteel van dierespesies, sowel as die kunsmatige voortplanting van plantspesies, onder streng beheerde toestande om die versameling daarvan in die natuurlike omgewing te verminder;

- die evaluering van die effek van die maatreëls wat aangeneem is.

Wat betref die vang of doodmaak van wilde fauna-spesies gelys in Aanhangsel V (a), waar vrystellings ingevolge Artikel 16 toegepas word vir die neem, vang of doodmaak van die spesies wat in Aanhangsel IV (a) gelys word, verbied die lidstaten alle nie-selektiewe middele wat plaaslik die verdwyning kan veroorsaak of die rustigheid van die populasies van hierdie spesies ernstig kan versteur, en in die besonder:

(a) die gebruik van die vang- en doodmaakmiddel soos uiteengesit in Aanhangsel VI (a)

b) enige vorm van vang en doodmaak van die vervoermiddels waarna in Aanhangsel VI (b) verwys word.

1. Met dien verstande dat daar geen ander geldige oplossing bestaan ​​nie en dat die afwyking nie die instandhouding van die populasies van die betrokke spesies in sy natuurlike gebied, in 'n gunstige bewaringstatus, beïnvloed nie, kan die lidlande afwyk van die bepalings van die artikels 12, 13, 14 en 15, letters a) en b):

a) om wilde fauna en flora te beskerm en natuurlike habitatte te bewaar

b) om ernstige skade te voorkom, veral aan gewasse, vee, woude, visvoorrade en water en ander vorme van eiendom

c) in die belang van openbare gesondheid en veiligheid of om ander noodsaaklike redes van oorwegende openbare belang, insluitend redes van sosiale of ekonomiese aard, en redes om positiewe gevolge te hê wat van die grootste belang vir die omgewing is

d) vir opvoedkundige en navorsingsdoeleindes, vir die herbevolking en herinvoering van hierdie spesies en vir reproduksiebewerkings wat nodig is vir hierdie doel, insluitend die kunsmatige voortplanting van plante

(e) om, onder streng gekontroleerde voorwaardes, op 'n selektiewe basis en in 'n beperkte mate, die vang of vashou van 'n beperkte aantal sekere monsters van die spesies wat in aanhangsel IV gelys is, soos deur die bevoegde nasionale owerhede gespesifiseer, toe te laat.

2. Die lidstaten moet elke twee jaar aan die Kommissie voorlê, ooreenkomstig die model wat deur die Komitee opgestel is, oor die vrystellings ingevolge paragraaf 1. Die Kommissie sal binne 'n maksimum tydperk van twaalf maande sy mening oor hierdie vrystellings meedeel. na ontvangs van die verslag en stel die komitee daarvan in kennis.

3. Die inligting moet aandui:

a) die spesies waarop die afwykings van toepassing is en die rede vir die afwyking, insluitend die aard van die risiko, met enige aanduiding van die alternatiewe oplossings wat nie aanvaar word nie en die wetenskaplike gegewens wat gebruik word

(b) die middele, stelsels of metodes vir die vang of doodmaak van dierespesies wat gemagtig is en die redes vir die gebruik daarvan

c) die omstandighede van tyd en plek waarin sodanige vrystellings toegestaan ​​word

d) die owerheid wat gemagtig is om aan die vereiste voorwaardes te verklaar en te kontroleer en te besluit watter middele, strukture of metodes gebruik kan word, binne watter perke en deur watter dienste en wie die handhawingsbeamptes is

e) die beheermaatreëls wat geïmplementeer is en die resultate wat verkry is.

1. Elke ses jaar na die verstryking van die tydperk soos bepaal in artikel 23, moet die lidstaten 'n verslag opstel oor die toepassing van die bepalings wat kragtens hierdie richtlijn aangeneem is. Hierdie verslag bevat veral inligting oor die bewaringsmaatreëls waarna in artikel 6 (1) verwys word, asook die beoordeling van die gevolge van hierdie maatreëls op die bewaringstatus van die natuurlike habitattipes wat in aanhangsel I gelys word en die spesies wat in aanhangsel gelys word. I Aanhangsel II en die belangrikste resultate van die monitering waarna in artikel 11 verwys word. Hierdie verslag word, ooreenkomstig die modelverslag wat deur die Komitee opgestel is, aan die Kommissie gestuur en aan die publiek bekend gemaak.

2. Die Kommissie stel 'n algehele verslag op wat gebaseer is op die verslae waarna in paragraaf 1 verwys word. Hierdie verslag moet 'n toepaslike beoordeling insluit van die vordering wat behaal is en met name die bydrae van Natura 2000 tot die bereiking van die doelwitte in artikel 3. Die gedeelte van die konsepverslag oor inligting wat deur 'n lidstaat verskaf word, word ter bevestiging aan die owerhede van daardie lidstaat gestuur.Die finale teks van die verslag, nadat dit aan die komitee voorgelê is, sal uiterlik binne twee jaar na die ontvangs van die verslae in paragraaf 1 deur die Kommissie gepubliseer word, die Europees Parlement, die Raad en die Ekonomiese en Maatskaplike Komitee.

3. Die lidstaten kan die gebiede wat ingevolge hierdie richtlijn aangewys word, aandui deur middel van gemeenskapskennisgewings wat deur die komitee vir hierdie doel opgestel is.

1. Die lidstaten en die Kommissie moet die navorsings- en wetenskaplike aktiwiteite bevorder wat nodig is vir die doel van die doelstellings in artikel 2 en die verpligting soos uiteengesit in artikel 11. Hulle sal inligting uitruil om effektiewe koördinering te verseker van die navorsing wat binne die lid geïmplementeer word. State en die Gemeenskap.

2. Daar sal veral aandag geskenk word aan die wetenskaplike aktiwiteite wat nodig is vir die implementering van artikels 4 en 10 en grensoverschrijdende samewerking tussen die lidstaten op die gebied van navorsing sal aangemoedig word.

Prosedures vir die verandering van aanhangsels

Die wysigings wat nodig is om aanhangsels I, II, III, V en VI aan te pas by die tegniese en wetenskaplike vooruitgang, word deur die Raad met gekwalifiseerde meerderheid op voorstel van die Kommissie aanvaar.

Die wysigings wat nodig is om aanhangsel IV by die tegniese en wetenskaplike vooruitgang aan te pas, word deur die Raad eenparig op voorstel van die Kommissie aanvaar.

Die Kommissie word bygestaan ​​deur 'n komitee wat saamgestel is uit die verteenwoordigers van die lidstaten en onder voorsitterskap van die verteenwoordiger van die Kommissie.

1. Die verteenwoordiger van die Kommissie moet 'n konsep van die te neem maatreëls aan die komitee voorlê. Die komitee lewer sy mening oor die konsep binne 'n tydsbeperking wat die voorsitter kan bepaal volgens die dringendheid van die saak. Die advies word gelewer met die meerderheid soos bepaal in artikel 148 (2) van die Verdrag vir die goedkeuring van besluite wat die Raad op voorstel van die Kommissie moet neem. By die stemming kry die stemme van die verteenwoordigers van die lidlande die gewig wat in die bogenoemde artikel omskryf word. Die voorsitter neem nie deel aan die stemming nie.

2. Die Kommissie neem die beoogde maatreëls aan indien dit in ooreenstemming is met die mening van die komitee.

As die beoogde maatreëls nie in ooreenstemming is met die advies van die komitee nie, of indien geen advies gelewer word nie, moet die Kommissie sonder versuim 'n voorstel aan die Raad voorlê met betrekking tot die te neem maatreëls. Die Raad tree met gekwalifiseerde meerderheid op.

As die Raad nie binne drie maande vanaf die datum waarop die voorstel aan hom voorgelê is nie, het die Kommissie die voorgestelde maatreëls goedgekeur.

By die implementering van die bepalings van hierdie richtlijn:

a) ondersoek die geskiktheid van die herinvoering van plaaslike spesies van hul gebied waarna in Bylae IV verwys word, indien hierdie maatreël kan bydra tot die bewaring daarvan, met dien verstande dat, deur middel van 'n opname wat ook gedoen is op grond van ervarings wat in ander lidstaten of elders opgedoen is, dit blyk dat sodanige herinvoering daadwerklik daartoe bydra om hierdie spesies tot 'n gunstige bewaringstatus te herstel, en op voorwaarde dat sodanige herinvoering voorafgegaan word deur toepaslike raadpleging van die betrokke publiek

b) seker te maak dat die opsetlike inleiding tot die natuurlike omgewing van 'n nie-plaaslike spesie van hul gebied gereguleer word op so 'n manier dat dit geen skade berokken aan die natuurlike habitats in hul natuurlike gebied of aan plaaslike wilde fauna en flora nie, en, indien dit nodig geag word, sodanige inleiding te verbied. Die resultate van die evalueringstudies wat uitgevoer is, word ter inligting aan die komitee meegedeel

(c) opvoeding en algemene inligting te bevorder oor die noodsaaklikheid van die beskerming van wilde fauna en flora en om hul habitat sowel as natuurlike habitatte te bewaar.

1. Die lidstaten moet die wette, regulasies en administratiewe bepalings aanvaar wat nodig is om aan hierdie richtlijn te voldoen binne twee jaar na die kennisgewing daarvan. Hulle sal die Kommissie onmiddellik daarvan in kennis stel.

2. Wanneer die lidstaten hierdie bepalings aanneem, moet dit na die amptelike publikasie hiervan 'n verwysing bevat of sodanige verwysing vergesel. Die modaliteite van hierdie verwysing word deur die lidstaten bepaal.

3. Die lidstaten moet die teks van die belangrikste bepalings van binnelandse reg wat hulle op die gebied wat deur hierdie richtlijn beheer word, aan die Kommissie meedeel.

Hierdie richtlijn is gerig aan die lidstaten.

Gedoen te Brussel, 21 Mei 1992.

(1) PB nr. C 247 van 21.9.1988, p. 3 en

GU n. C 195 van 3. 8. 1990, p. 1.

(2) PB nr. C 75 van 20. 3. 1991, p. 12.

(3) PB nr. C 31 van 6. 2. 1991, p. 25.

(4) PB nr. C 328 van 7. 12. 1987, p. 1.

(5) PB nr. L 103 van 25.4.1979, bl. 1. Richtlijn soos gewysig deur Richtlijn 91/244 / EEG (PB nr. L 115 van 8. 5. 1991, bl. 41).

TIPE NATUURLIKE GESONDHEIDSBELANGSTELLING WAT BEWARING DIE AANWYSING VAN SPESIALE BEWARINGSAREAE VEREIS

Die "×" -teken wat veelvuldige kodes kombineer, dui die habitattipes aan wat geassosieer word. Byvoorbeeld, 35.2 × 64.1 - Oop weide van Corynephorus en Agrostis (35.2), van die kontinentale duine (64.1).

Die teken "*" beteken: prioriteits habitattipes.

KUSHABITATE EN ALOFITIESE VEGETASIES

Mariene waters en getyomgewings

Mariene kranse en klippiesstrande

Atlantiese en kontinentale moerasse en oorstroomde weivelde

Mediterreense en termo-Atlantiese moerasse en oorstroomde weivelde

Halofiele en gissofiele kontinentale steppe

MARITIME EN CONTINENTAL DUNES

Seeduine van die Atlantiese oewer, die Noordsee en die Oossee

See duine van die Middellandse See kus

Kontinentale duine, oud en ontkalk

Gedeeltes waterlope met natuurlike of semi-natuurlike dinamika (klein, medium en groot beddings) waar die waterkwaliteit nie noemenswaardige veranderinge toon nie

GROND EN TYDELIKE PERTICAIE

PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL)

Ondergronds en gematig

Mediterreense boomplant

Sitplekke met termo-Mediterreense en voorste steppe

NATUURLIKE EN SEMINATUURLIKE GRASVORMINGS

Semi-natuurlike droë grasformasies en struikbedekte gesigte

Sklerofiele woude wat as weiveld gebruik word ("dehesas")

Semi-natuurlike nat grasvelde met lang kruidagtige plante

HOË BUILLE EN LAE BUURTES

ROCKY HABITATS EN HULLE

Chasmofitiese plantegroei van die rotsagtige hange

(Sub) natuurlike woude van inheemse spesies van min of meer antieke aanplanting (hoë bos), insluitend die onderliggende struike met 'n tipiese onderbos, wat aan die volgende kriteria voldoen: skaars of residueel, en / of gekenmerk deur die aanwesigheid van spesies van gemeenskapsbelang

Woude van gematigde Europa

Bladwisselende Mediterreense woude

Mediterreense sklerofilwoude

Alpiene en subalpiene naaldbosse

Berg-Mediterreense naaldbosse

DIER- EN GROENTESORTE VAN GEMEENSKAPSBELANG WAT DIE BEWARING DIE AANWYSING VAN SPESIALE BEWARINGSAREAE VEREIS

a) Aanhangsel II komplementeer Bylaag I vir die skepping van 'n samehangende netwerk van spesiale bewaringsareas.

b) Die spesies wat in hierdie aanhangsel gelys word, word aangedui:

- met die naam van die spesie of subspesie

- of met alle spesies wat tot 'n hoër taksoon of tot 'n aangewese deel van daardie taksoen behoort.

Die afkorting "spp." na die naam van 'n familie of genus, word dit gebruik om al die spesies wat aan daardie familie of genus behoort, aan te dui.

Die sterretjie '*' voor 'n spesienaam dui aan dat dit 'n prioriteitspesie is.

Die meeste spesies wat in hierdie aanhangsel opgeneem word, is in aanhangsel IV opgeneem.

Wanneer 'n spesie wat in hierdie aanhangsel opgeneem word, nie in aanhangsel IV of aanhangsel V is nie, word die naam daarvan gevolg deur die teken (o) wanneer 'n spesie wat in hierdie aanhangsel opgeneem word, nie in aanhangsel IV opgeneem is nie, maar wel in die aanhangsel V, sy die naam word gevolg deur die teken (V).


Doeane- en spesiebewaring

Doeane hou toesig invoer, uitvoer en vervoer van beskermde diere en plante, sowel as hul onderdele of produkte, in ooreenstemming met die bepalings vir die bewaring van spesies (CITES Fauna en CITES Flora) vir sowel kommersiële besendings as toeristeverkeer.

As die invoer of uitvoer van beskermde diere en plante onwettig plaasvind, dit wil sê sonder die nodige dokumente (CITES-sertifikate), kan die douane, CITES-kontrolepunte of die Federale kantoor vir voedselveiligheid en veeartsenykunde (FSVO) gryp die goedere as 'n doeanretensiereg.

Voordat u die grens oorsteek, is dit nodig om na te gaan of al die nodige dokumente beskikbaar is.


In 'n hardnekkige en teenoorgestelde rigting

As die instellings, met kriminele byziendheid, nog nie doeltreffende maatreëls getref het om die agteruitgang van biodiversiteit teen te werk nie, is daar planeetwetenskaplikes, omgewingsbewustes en vrywilligers het liggaam en siel aan hierdie missie gewy. Die Wêreldomgewingsdag word op 5 Junie gevier, wat in 1972 deur die Verenigde Nasies ingestel is. Die tema wat gekies is vir die 2020-uitgawe, is juis die beskerming van biodiversiteit. Om die dag te vier, het ons vyf verhale gekies van mense wat besluit het om hul lewens aan die beskerming van bedreigde lewende spesies toe te wy, en ons herinner dat bewaringsdoelwitte met die regte vaardighede en hulpbronne bereik kan word.

Tapirs versprei 'n wye verskeidenheid sade en is onvervangbare bos tuiniers © Joao Marcos Rosa / Nitro / 2020 Whitley-toekennings

Patrícia Medici

Patrícia Medici is bekroon met die Whitley-goue toekenning, 'n beroemde toekenning wat gereserveer word vir omgewingsbewustes wat veg vir die beskerming van wild en ekosisteme in hul onderskeie lande van herkoms, vir 'n bewaringsprojek van die Suid-Amerikaanse tapir (Tapirus terrestris). Die vrou, medestigter van die Brasiliaanse NRO Ipê, werk al 26 jaar lank om bedreigde natuurlewe in Brasilië te beskerm en lei die inisiatiewe vir die bewaring van tapir-tapir. Die beskerming van die tapir, wat as 'n sambreelsoort beskou word, het 'n positiewe uitwerking op die hele ekosisteem. Hierdie snaakse soogdiere, die laaste verteenwoordigers van die ou orde van perissodaktiele, word bedreig deur verlies van habitat, stropery en stedelike ontwikkeling.

Brasilië, die eerste tapir, is al meer as 'n eeu in die Atlantiese woud gebore

Patrícia het haar loopbaan gewy aan die beskerming van hierdie ongewone spesie, en gegewe die huidige kranksinnige Brasiliaanse omgewingsbeleid, is haar werk besonder waardevol. Met haar span het Patrícia die grootste en mees volledige datastel ter wêreld op die Suid-Amerikaanse tapir versamel en inligting via GPS en kamera-lokvalle versamel. Dit het ook 'n nasionale aksieplan vir die bewaring van die tapir ontwikkel, wat bygedra het tot dievestiging van 'n groot beskermde gebied en duisende mense deur middel van onderwysprojekte sensitief gemaak.

Die helmhoringvoël word bedreig deur die sogenaamde rooi ivoorjag © Aryf Rahman Rangkong / 2020 Whitley-toekennings

YokYok (Yoki) Hadiprakarsa

YokYok Hadiprakarsa, wat onlangs die Whitley-toekenning bekroon het, werk om 'n antieke en bisarre voël van uitwissing te red, 'n perfekte voorbeeld van die veelsydigheid van die natuur, die neushoringvoël van die helm (Rhinoplax waaksaam). Populasies van horingvoëls, wat in die reënwoude van Indonesië woon, neem sterk af weens stropery. Die snawel van hierdie voëls het 'n baie hoë waarde. Daar word beraam dat in Wes-Kalimantan alleen 6 duisend eksemplare in 2013 doodgemaak is, wat die horinghoringvoël die mees bedreigde en gejagte spesie ter wêreld maak.

Indonesië, 4 jong Java-renosters nie geregistreer nie

Om die verdwyning van hierdie diere, wat 'n belangrike rol speel in die wedergeboorte van woude as saadverspreiders, te vermy, het YokYok Hadiprakarsa en sy span 'n projek begin wat enersyds die monitering van horingvoëls vanaf die helm en die ander die ontwikkeling van 'n model van volhoubare ekotoerisme in die regentskap van Kapuas Hulu in Wes-Kalimantan. Die doel van die projek is om van plaaslike gemeenskappe gebruik te maak en die inboorlinge van jagters tot horingvoëlvoogde te omskep.

Suid-Afrika is die tuiste van 'n wye verskeidenheid endemiese amfibiese spesies. Byna twee derdes van die 135 spesies paddasoorte in die land kom nêrens anders voor nie © 2020 Whitley-toekennings

Jeanne Tarrant

Ongeveer 300 miljoen jaar gelede het amfibieë die planeet regeer en selfs dinosourusse in klein ekologiese nisse verplaas. Vandag is hierdie taksonomiese groep die bedreigste en 41 persent van die amfibiese spesies loop die gevaar om uit te sterf. Om Suid-Afrika se amfibieë, wat 'n buitengewone aantal inheemse plante bevat, te beskerm, bestuur Jeanne Tarrant 'n bewaring van paddas en hul habitat.

Die eensaamste padda ter wêreld het 'n maat gevind, daar is hoop vir die spesie

Dit is besonder moeilik om sulke klein, onbekende en matig onaantreklike wesens te beskerm. Gemiddeld 75 persent minder fondse word aan die bewaring van amfibieë toegewys as soogdiere, voëls of reptiele. Jeanne, ook bekend as die Frog lady, is egter nie moedeloos nie en hou saam met haar span die bevolking van agt bedreigde spesies dop en stel bewaringsplanne op in samewerking met die grondeienaars. Deur die beskerming van amfibieë, soosHyperolius pickersgilli, dra die vrou by tot beskerming van delikate laagland-ekosisteme wat dien as belangrike opvangsgebiede en koolstofwasbakke.

Menslike optrede, insluitend ontbossing, vernietiging van habitatte, die intensivering van die landbou en die versnelling van klimaatsverandering, het die natuur buite sy perke gestoot © Ingimage

Rawya Bouhussein

Die Shouf Biosfeerreservaat in Libanon beslaan 5 persent van die land se oppervlak, en is die grootste beskermde gebied in die Middellandse See-gebied in die Midde-Ooste. Die reservaat is bekend vir sy kolossale en ikoniese seders en is die tuiste van charismatiese spesies soos steenbokke en aasvoëls. Die jong bioloog Rawya Bouhussein is besig met die beskerming van hierdie kosbare natuurerfenis, die bewaring van die fauna, die beplanning van die volhoubare bestuur van hulpbronne en die ontwikkeling van natuurgebaseerde oplossings. 'My oupa het my vertel dat die natuur ons huis is - het Rawya gesê'. Solank ons ​​dit behou, sal ons 'n volhoubare, gesonde en gelukkige lewe lei. "

Die beskerming van sambreelsoorte maak die bewaring doeltreffender

Die vrou werk veral om te bevorder saambestaan ​​tussen menslike bevolkings en biodiversiteit en koördineer projekte wat daarop gerig is om die weerbaarheid van Mediterreense omgewings teenoor klimaatsverandering te versterk. Boere word geleer hoe om ou verlate terrasse deur organiese boerdery te herstel, en ekotoerisme-aktiwiteite word ook bevorder om die rykdom van die reservaat te verbeter. "Biodiversiteit is die web van die lewe, 'n web waarop ons ten volle afhanklik is en waarvan ons 'n integrale deel is - het Rawya gesê." Net soos my oupa geglo het dat hy die aarde by ons, die toekomstige geslag, geleen het, eerder as om dit van sy voorvaders te erf, droom ek dat elkeen van ons sal optree om die biodiversiteit en die planeet wat ons huisves, te bewaar ”.

Op die oomblik weet ons nie hoeveel biodiversiteit die planeet kan verloor sonder om onomkeerbare ekologiese ineenstorting te veroorsaak nie © Ingimage

Vusi Tshabalala

Die Suid-Afrikaanse bioloog Vusi Tshabalala het ook as kind geleer om die rykdom van die wilde lewe lief te hê toe hy somers op sy oupa se plaas in die Biosfeerreservaat van Kruger tot klowe. 'Toe het ek geleer dat as jy diere respekteer en hulle die ruimte gee wat hulle nodig het, jy niks hoef te vrees nie.' Vandag is Vusi, wat die verlies aan biodiversiteit besef, verantwoordelik vir die opvoeding van die bevolking wat in die reservaat woon en oplossings bied om saamleef met wild te bewerkstellig.

"Omring word deur natuurreservate soos die Krugerwildtuin, tussen berge met varswaterbronne, ongelooflike variëteite endemiese plantspesies en die geluide van wilde diere wat die hele nag weergalm, en deel wees van 'n span wat help mense om hierdie natuurlike stelsels te verstaan ​​en te waardeer, dit is die beste geskenk wat die natuur my kan gee, "het die man gesê.


BEWARING VAN BIODIVERSITEIT EN BEDREIGTE SOORT

Bewaring van biodiversiteit en bedreigde spesies

Van die oorsprong van ons spesie tot die industriële rewolusie van die 18de eeu. die menslike bevolking het nog nooit 500 miljoen inwoners oorskry nie. Die plofbare demografiese toename wat in die afgelope drie eeue plaasgevind het, verteenwoordig dus 'n ongekende gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. In die afgelope vyftig jaar alleen het ons gegroei van 1,65 miljard tot meer as 6 miljard mense, wat 'n bevolkingsdigtheid van 30 keer hoër bereik het as die gemiddelde van 'n alomvattende diersoort van dieselfde grootte. Die mens alleen verbruik, direk of indirek deur plaasdiere, ongeveer 40% van die primêre produksie van die planeet (wat ontstaan ​​deur die groei van plantspesies). Terselfdertyd het ons verbruik van ander diersoorte en waterbronne toegeneem.

Sedert die prehistoriese tyd was die mens in staat om sy omgewing permanent te verander: die massiewe ontbossing van die destydse beboste Ierland is in die Bronstydperk (4500 jaar gelede) deur ons voorouers begin en, onlangs, het die Romeine hulself verantwoordelik gemaak vir die ontbossing, onder meer uitgestrekte kusgebiede van die Middellandse See-bekken om hout vir die bou van skepe te bekom.Die tempoverandering in die omskakelingsnelheid van natuurlike omgewings is egter te wyte aan die gebruik van fossielbrandstofmasjiene, wat gelei het tot 'n geskatte vermindering van woude en vleilande met tussen 30 en 50%, en die omskakeling na landbougebiede. , wat laasgenoemde met 90% verminder het. Gegewe hierdie aannames en as ons in ag neem dat die hulpbronne van die planeet nie onuitputlik is nie, is dit nie verbasend dat die ander lewende spesies, na raming tussen 10 en 50 miljoen, onder intense en groeiende druk verkeer nie, wat baie mense in gevaar stel om uit te sterf.

Spesies verdwyn vinnig: ten minste een gewerwelde spesie per jaar vir die afgelope 150 jaar en volgens sommige ramings een plant- of diersoort per dag. Hierdie spesie-uitsterwingsyfer kan 100 tot 1000 keer hoër wees as die basale tempo wat tydens die evolusie van lewe op aarde gevind is. Die waardes wat hier gerapporteer word, is slegs beramings, aangesien die meeste van die lewende spesies nog nie ontdek of geklassifiseer is nie, en dus vir die Westerse wetenskap onbekend is (hoewel dit in sommige gevalle wel bekend is as voedsel, vir die plaaslike bevolking van afgeleë gebiede waar hierdie spesies leef). Daar word egter algemeen geglo dat wat die wêreld tans ervaar 'n massa-uitwissing verteenwoordig: die laaste een wat 65 miljoen jaar gelede in die Krytperiode plaasgevind het, het dinosourusse getref, die huidige is die massa-uitwissing van gewerwelde diere.

Etiek en bewaringswetenskap

Vanaf die middel van die negentiende eeu, as 'n reaksie op die beduidende transformasies wat die mens tot nog toe ongeskonde omgewings gemaak het, het 'n beweging in die Verenigde State ontwikkel, filosofies nog voor die wetenskaplike, met die doel om die publieke opinie te sensibiliseer oor die belangrikheid van die natuur vir doeleindes. anders as ekonomiese wins. Die belangrikste voorstanders van hierdie beweging (Ralph W. Emerson, Henry D. Thoreau, John Muir) beskou die natuur as 'n tempel om die werk van God te bewonder. Die behoefte is dus gebore om ongeskonde, uiters natuurlike landskappe met besondere skoonheid te bewaar en 1872 is die eerste nasionale park gestig, die Yellowstone Nasionale Park. Dit was die eerste beskermde gebied in die sin van vandag: publiek en toegewyd aan die behoud van 'n natuurlike omgewing met verloop van tyd, en beskerm dit teen die transformasie-aktiwiteite wat deur die mens geïmplementeer word. In die 20ste eeu word die romantiese etiek van bewaring gekontrasteer met 'n materialistiese en utilitêre etiek, die etiek van die bewaring van hulpbronne. Hierdie visie, wat baie antroposentries is, word voorgestaan ​​deur Gifford Pinchot, die eerste direkteur van die Amerikaanse bosboudiens, geïnspireer deur die behoefte om die grootste hoeveelheid produkte vir die langste tyd uit die natuur te verkry. Alle natuurlike elemente is dus as nuttig, nutteloos of skadelik geklassifiseer. Die invloed van hierdie opponerende natuurbeskouings is steeds duidelik sigbaar in ons samelewing.

Die transformasie van natuurbewaring van 'n filosofiese beweging na 'n wetenskaplike dissipline is te danke aan 'n ander Amerikaner, die ekoloog Aldo Leopold, wat in die middel van die 20ste eeu, danksy die hedendaagse vordering van die wetenskappe van ekologie en evolusie, 'n ekologiese-evolusionêre ontwikkel het. etiek van bewaring. In Leopold se nuwe visie was die natuur nie 'n stel ontkoppelde en afsonderlik hanteerbare elemente nie, maar 'n geïntegreerde en gebalanseerde stelsel van onderling afhanklike biotiese en abiotiese komponente, wat deur prosesse aan mekaar gekoppel is: ekosisteme. Die teorie van die balans tussen die natuur het die tyd nie weerstaan ​​nie en die opeenvolging van wetenskaplike toetse, wat uiteindelik vervang is deur die teorie van onewewigtigheid: by Leopold is die bewaringskunde egter gebore, wat nog steeds heeltemal onderskei is of behoort te wees van enige etiek van bewaring.

Die moderne bewaringsbiologie, die wetenskaplike dissipline wat handel oor die behoud van biodiversiteit, het sy ontstaan ​​in die 1860's, toe dit vir ekoloë duidelik geword het dat alle belangrike soorte ekosisteme vinnig aan die verdwyn is, wat nie deur menslike aktiwiteite verander kan word nie. Moderne bewaringsbiologie is gebaseer op postulate, gedefinieer deur een van die grondleggers van die vak, Michael E. Soulé (Wat is bewaringsbiologie ?, "BioScience", 1985, 35, 11, pp. 727 - 34), en algemeen aanvaar uit die wetenskaplike gemeenskap: die diversiteit van organismes is positiewe evolusie is positief ekologiese kompleksiteit is positief biologiese diversiteit het 'n intrinsieke waarde, onafhanklik van die gebruikswaarde daarvan. Die mens, die enigste spesie wat in staat is om sy omgewing op wêreldwye skaal onomkeerbaar te verander, is die uiteindelike oorsaak van alle veranderings in die komponente en prosesse van ekosisteme. Bewaringsbiologie is dus, anders as ander, 'n wetenskap met 'n spesifieke missie: om die negatiewe uitwerking van menslike optrede op die omgewing te verminder (te neutraliseer). Om hierdie rede is bewaringsbiologie van nature interdissiplinêr en plaas dit tussen die natuurwetenskappe (ekologie, evolusie, genetika, plantkunde, dierkunde) en die sosiale wetenskappe (sosiologie, ekonomie, politiek). Bewaringsbiologie is 'n krisisdissipline. Enersyds is ekologie nog steeds 'n baie jong en onvolmaakte wetenskap, vol onsekerhede en met min verenigende beginsels, en andersyds veroorsaak die vinnige groei van die menslike bevolking voortdurend die uitwissing van spesies en die verandering van omgewings. Bewaringsbioloë word daarom versoek om tydige besluite voor te stel op grond van onvoldoende inligting.

Biologiese diversiteit of biodiversiteit is nie net die verskeidenheid plante en diersoorte wat op ons planeet voorkom nie. Biodiversiteit is die rykdom en strukturele, samestellende en funksionele variasie op verskillende skale van lewende stelsels. Dit sluit dus die genetiese wisselvalligheid tussen individue in, die diversiteit tussen populasies en tussen spesies, die diversiteit van landskappe, ekosisteme, biome. Op elke skaalvlak kan die drie komponente van die variasie geïdentifiseer word, bv. Op genetiese vlak is die samestellingsvariasie onder andere meetbaar deur die aanwesigheid van verskillende allele in die genoom van verskillende individue, en die strukturele variasie deur die teenwoordigheid van polimorfismes , die funksionele van die genetiese wisselkoers tussen populasies. Op landskapsvlak is die samestellingsvariasie onder andere meetbaar aan die voorstelling van verskillende habitattipes, die strukturele een deur fragmenteringsmaatreëls, die funksionele aan die stroom van energie en voedingstowwe.

Biodiversiteit is nie eenvormig op aarde versprei nie: dit wissel met breedtegraad, hoogte en ander faktore wat op plaaslike skaal optree, soos byvoorbeeld die teenwoordigheid van geografiese hindernisse wat die individuele bewegings van organismes belemmer, of van ekstreme omgewings soos woestyne. , waarvoor min organismes geskik is. Op 'n wêreldwye skaal is die duidelikste verband tussen biodiversiteit en breedtegraad: biologiese diversiteit (aantal spesies, diversiteit en kompleksiteit van omgewings) neem toe vanaf die pole na die ewenaar. Daar is talle verklarings vir hierdie verskynsel voorgestel, hoewel daar geen afdoende bewyse ten gunste van die een of die ander bestaan ​​nie, is dit heel waarskynlik dat verskeie faktore daartoe bydra om dit te bepaal (Gaston 2000). 'N Fundamentele rol word beslis gespeel deur die beskikbaarheid van energie, wat afhanklik is van sonstraling en dus toeneem na die ewenaar. 'N Groter hoeveelheid energie wat organismes beskikbaar het, verminder die kompetisie daarvan, wat die samelewing van 'n groter aantal verskillende evolusiestrategieë moontlik maak, en dus op lang termyn 'n groter aantal spesies. Terselfdertyd sou die groter klimaatstabiliteit op evolusionêre skaal van die ekwatoriale streke, wat nie deur ys bedek was tydens die gletsings nie, meer tyd gelaat het vir spesies om aanpassings te ontwikkel wat op hul omgewing gerig is, wat spesiasie op grond van selfs 'n paar kenmerkende karakters.

Buiten die algemene effek van breedtegraad, is biodiversiteit in sommige gebiede meer gekonsentreer as in ander in die besonder, in sommige dele van die planeet is daar spesifieke organismes en omgewings waarvan die verspreiding baie beperk is en wat dus nie elders voorkom nie. Hierdie gebiede word sentrums van endemisme genoem en het 'n besondere waarde omdat dit uniek is in vergelyking met alle ander gebiede op die planeet. Die bewaring daarvan is dus nog belangriker, omdat die verlies daarvan definitief sal verdwyn van die spesies en omgewings wat hulle huisves. Die sentrums van endemisme word versprei in verskeie streke, waaronder die Andes-Cordillera in Suid-Amerika, Madagaskar, die Slenkvallei en die Victoria-meer in Afrika, Indonesië en Nieu-Guinea in Suidoos-Asië. Die algemene kenmerk van die sentrums van endemisme is die fisiese isolasie wat geskep word deur ontoeganklike reliëfs (Andes Cordillera, Skeurvallei) of van die see (eilande Indonesië, Nieu-Guinea, Madagaskar). Die isolasie-toestande laat populasies toe om vinnig in spesies te ontwikkel as gevolg van die afwesigheid van genetiese uitruiling met naburige populasies.

Bedreigings vir biodiversiteit en bewaringstrategieë

Gegewe die baie hoë bevolkingsdigtheid wat ons spesie bereik, het baie menslike aktiwiteite, wat voorheen versoenbaar was met die aanhoudendheid van ander spesies, bedreigings vir die biodiversiteit geword. Landbou, visserye, nywerheid, verstedeliking, handel is die wêreldwye oorsaak van prosesse wat die wêreld se erfenis vir biodiversiteit ondermyn. Hierdie prosesse tree direk in op die spesie (doodmaak vir voedsel of kommersiële doeleindes) of op die habitats waarin hulle woon. Die kommerwekkendste verskynsels sluit in die agteruitgang, versnippering en vernietiging van veral sommige habitatsoorte. Alhoewel hul vinnige agteruitgang en die belangrikheid daarvan in die lewering van noodsaaklike dienste vir mense duidelik is, word woude en vars waters steeds vinnig afgebreek en vernietig, en soos voorheen genoem, is byna al die natuurlike grasvelde wat op die planeet bestaan, nou in landbougebiede omskep.

Die alomvattende effek van besoedeling en die klimaatsverandering word bygevoeg tot die direkte vernietiging en omskakeling van habitatte. Laasgenoemde het die afgelope jare groot media-aandag geniet, ook danksy die toekenning van die Nobelprys vir Vrede in 2007 aan die Interregeringspaneel oor Klimaatsverandering (IPCC) vir sy wetenskaplike en inligting oor die onderwerp. Alhoewel die snelheid van klimaatsverandering stadiger is as die van ander prosesse wat die biodiversiteit bedreig, is dit baie moeiliker om te stop en werk dit deur die snelheid van ander prosesse te verhoog: die vermindering van neerslag in sommige gebiede verhoog die verbruik van water, veral vir die landbou klimaatsverandering verander habitatte, wat hulle in sommige gevalle minder gasvry maak vir die inheemse spesies wat hulle bewoon en terselfdertyd die verspreiding van nie-inheemse spesies bevoordeel. Hierdie, wat doelbewus of per ongeluk deur die mens ingevoer word, deur mededinging, predasie of parasitisme kan lei tot die uitwissing van inheemse spesies, soos veral in Australië, Nieu-Seeland en baie klein eilande regoor die planeet gebeur het.

Die toestande wat 'n groot diversifisering van die lewe bevoordeel, is ongelukkig dieselfde wat die mens toelaat om baie hoë digthede te vermenigvuldig. Juis om hierdie rede is daar 'n sterk korrelasie tussen spesierykdom en menslike bevolkingsdigtheid (A. Balmford, JL Moore, T. Brooks et al., Conservation conflicts across Africa, «Science», 2001, 291, 5513, pp. 2616 - 19): in baie gevalle val die gebiede waarin biodiversiteit gekonsentreer is, dus saam met die gebiede waarin die bedreigings vir die volharding daarvan gekonsentreer is. Die meeste tropiese gebiede ryk aan biodiversiteit, met die uitsondering van Nieu-Guinea, huisves 'n baie groot menslike bevolking, wat die konflik tussen menslike aktiwiteite en die behoud van biologiese diversiteit vererger.

Nie alle spesies is ewe sensitief vir prosesse wat die biodiversiteit kan bedreig nie: daar is in werklikheid intrinsieke eienskappe wat spesies min of meer vatbaar maak vir uitwissing (A. Purvis, JL Gittleman, GM Cowlishaw, GM Mace, die voorspelling van uitsterfingsrisiko by die afnemende spesies) , "Proceedings of the Royal Society of London B. Biological sciences", 2000, 267, 1456, pp. 1947 - 52). Spesies wat 'n hoë spesialisasie vir 'n habitat het, soos byvoorbeeld vir baie soorte tropiese woud, of wat afhanklik is van 'n paar ander spesies vir hul oorlewing, soos wat by sommige roofdiere gebeur, is veral vatbaar vir veranderinge in hul omgewing. Die voortplanting van spesies sal moontlik nie 'n verhoogde sterftesyfer kan handhaaf nie. Die uitgestorwe Pleistoseen megafauna het byvoorbeeld 'n laer reproduksietempo as die gemiddelde, en daarom was geboortes waarskynlik nie talryk en gereeld genoeg om die individue wat deur prehistoriese jagters vermoor is, te vervang nie. 'N Verhoogde waarskynlikheid van uitwissing word ook geassosieer met die seldsaamheid van die spesie. Dit geld veral vir diegene wat beperk is tot 'n beperkte gebied, waarvoor 'n enkele negatiewe gebeurtenis die hele bevolking kan uitsterf. Die geval van die 90 spesies endemiese plante van Centinela, 'n bergagtige piek in die Ecuadoriaanse Andes, wat in die 1880's ontdek is, is paradigmaties. en 'n paar jaar later geblus vir die omskakeling van die gebied na landbou (E.O. Wilson, The variety of life, 1992 trans. it. 1993).

Aangesien biodiversiteit en die bedreigings daarteen nie eweredig versprei word nie, en sommige soorte meer sensitief is as ander vir dieselfde bedreigings, is daar twee moontlike bewaringstrategieë. Die eerste is bewaring op spesievlak, die identifisering van bedreigde persone en die implementering van gerigte aksies daarvoor; die tweede is bewaring op geografiese gebiedsvlak, die identifisering van terreine met baie biodiversiteit en wat terselfdertyd bedreig word. Die twee benaderings word dikwels geïntegreer in die identifisering van bedreigde terreine wat baie bedreigde spesies bevat.

Die kategorieë en kriteria van die IUCN-rooi lyste van bedreigde spesies

Die eerste direkteur-generaal van die UNESCO (Verenigde Nasies se Opvoedkundige Wetenskaplike en Kulturele Organisasie), Sir Julian Huxley, word sterk begeer, en die International Union for Conservation of Nature (IUCN) is tydens 'n internasionale konferensie in 1948 in Fontainebleau, Frankryk, gestig. Die organisasie se missie is om 'gemeenskappe regoor die wêreld' te beïnvloed, aan te moedig en by te staan ​​om die integriteit en diversiteit van die natuur te bewaar en om te verseker dat enige gebruik van natuurlike hulpbronne billik en ekologies volhoubaar is '(www.iucn.org/ ongeveer / 22 Maart, 2010). Die IUCN het nou meer as 1000 lede, waaronder state, regeringsinstansies, nie-regeringsagentskappe en internasionale organisasies: in Italië sluit dit onder andere die Nasionale Navorsingsraad (CNR), die Direktoraat Natuurbeskerming van die Ministerie van Omgewing, nie-regeringsorganisasies vir die beskerming van die omgewing en sommige beskermde gebiede. Benewens regerings- en nie-regeringsorganisasies, is die IUCN verbonde aan 'n netwerk van ongeveer 10. 000 navorsers wat as vrywilligers bydra tot sy wetenskaplike en bewaringsaktiwiteite.

Van die invloedrykste aktiwiteite wat deur die IUCN-netwerk van vrywilligers gedoen word, is die instandhouding en periodieke opdatering van die IUCN Rooi lys van bedreigde spesies (www.iucnredlist.org). Die IUCN-rooilys, wat in 1963 geskep is, is die omvattendste inventaris van die bewaringstatus wêreldwyd deur plant- en diersoorte, wat diegene identifiseer wat die gevaar loop om uit te sterf en die aksies ten gunste van hul bewaring bevorder. Aanvanklik het die IUCN-rooilys subjektiewe assesserings van die vlak van uitsterfingsrisiko volgens die belangrikste kundiges van die verskillende spesies versamel. Aan die begin van die negentigerjare van die vorige eeu, ongeveer dertig jaar na die geboorte daarvan, het dit duidelik geword dat die subjektiwiteit van die evaluasies van kundiges verminder moes word deur te vereis dat hulle formele kriteria moes toepas: na 'n uitgebreide konsultasieproses is dit aanvaar in 1994 is die eerste kategorieë en kwantitatiewe en wetenskaplik streng kriteria vir die vervaardiging van die rooi lyste, wat in 2001 aansienlik verfyn is (IUCN 2001). Hierdie kategorieë en kriteria, wat van toepassing is op alle lewende spesies, met die uitsondering van mikroörganismes, verteenwoordig tans 'n de facto standaard wêreldwyd vir die beoordeling van die bewaringstatus van spesies, selfs buite die IUCN. Om amptelik deel te word van die Rooilys, word die beoordeling van die bewaringstatus van 'n spesie, opgestel deur 'n spesialis, onderwerp aan 'n lang proses van ondersoek deur ander spesialiste (portuurbeoordeling). Hierdie gebruik, wat algemeen gebruik word in die publikasie van wetenskaplike resultate, is een van die redes vir die gesag van die IUCN Rooilys.

Daar is nege kategorieë van bewaringstatus van die spesies wat in 2001 aangeneem is (tabel 1), uit die kategorie Uitgestorwe, toegepas op die spesie waarvoor definitief seker is dat die laaste individu ook gesterf het, en uitgestorwe in die natuur, toegeken aan spesies waarvoor daar nie meer natuurlike bevolkings is nie, maar slegs individue in gevangenskap, tot die kategorie Minste kommer, aangeneem vir spesies wat nie op kort of medium termyn uitwis nie.Alhoewel die uitsterwingskategorieë (dit wil sê EX en EW) eenvoudig blyk te wees, is daar talle twyfelagtige gevalle onder die meer bekende spesies soos gewerwelde diere, vanweë die minimum hoeveelheid inligting beskikbaar, veral vir tropiese spesies. In werklikheid gebeur dit baie gereeld dat daar gepoog word om die bewaringstoestand van spesies te evalueer, wat selfs meer as 'n eeu gelede beskryf is, wat slegs bekend is vir die holotipe (die monster wat as 'n verteenwoordigende monster van die nuwe spesie versamel is en in 'n museum bewaar is. as verwysing). Hierdie holotipes kom dikwels uit afgeleë gebiede (eilande, woude of bergtoppe wat moeilik bereik kan word deur wetenskaplike ekspedisies), wat dus baie dekades lank nie besoek word nie. In hierdie gevalle is dit baie moeilik om hipoteses te maak wat gekenmerk word deur wetenskaplike noukeurigheid oor die moontlike toestand van bewaring, onder andere. Om hierdie rede gebeur dit soms dat spesies wat lank as uitgestorwe beskou word, deur navorsers 'herontdek' word.

Onder die kategorieë van uitwissing en wat die minste kommerwekkend is, is die kategorieë van bedreiging, wat spesies identifiseer wat op kort of medium termyn 'n toenemende risiko vir uitwissing het: Kwesbaar, bedreig en kritiek bedreig. Hierdie spesies verteenwoordig bewaringsprioriteite, want sonder spesifieke ingrypings, wat daarop gemik is om die bedreigings daarteen te neutraliseer en in sommige gevalle selfs om hul klein bevolking te vermeerder, is die uitwissing daarvan 'n konkrete vooruitsig.

Alhoewel die bedreigingskategorieë volgens 'n toenemende risiko van uitsterwing gegradeer word, word die definisie daarvan nie kwantitatief uitgedruk in terme van die waarskynlikheid van uitwissing oor 'n tydperk nie, maar toevertrou aan leksies vae uitdrukkings soos 'n hoë, baie hoë of uiters hoë risiko. Die semantiese vaagheid wat aangeneem is, is egter om minstens een rede nodig. Enige kwantitatiewe skatting van die risiko van uitsterwing van 'n spesie is in werklikheid gebaseer op veelvuldige kriteria: onder andere die aanname dat die omstandighede van die omgewing waarin die spesie voorkom (menslike bevolkingsdigtheid, wisselwerking tussen mens en spesie se omskakelingskoers klimaatsneiging en nog baie meer) bly konstant in die toekoms. Dit is uiters onwaarskynlik, ook omdat die opname van 'n spesie in een van die bedreigingskategorieë van die IUCN Rooilys kan lei tot ingrypings wat op die bewaring daarvan gerig is, wat die risiko van uitwissing verminder.

Benewens die genoemde kategorieë, kan die spesies na die beoordeling van hul bewaringstatus geklassifiseer word as byna bedreig as hulle baie naby is om in een van die bedreigingskategorieë te val, of as data tekort skiet as daar nie genoeg inligting is om hul status te bepaal nie . Spesies wat tot laasgenoemde kategorie behoort, speel 'n al hoe belangriker rol in die wêreld van bewaring. Trouens, as die spesies wat in 'n bedreigingskategorie val, 'n bewaringsprioriteit is, is diegene waarvoor dit nie moontlik is om hul status te beoordeel nie, 'n prioriteit vir basiese navorsing, en die gebiede waar dit gekonsentreer is, is die gebiede waar dit die nodigste is. wetenskaplike ekspedisies vir die versameling van nuwe data.

Die bekendstelling van streng kriteria in 1994 het die proses om spesies in die Rooilys-kategorieë te klassifiseer, baie objektiewer gemaak. In die huidige weergawe, wat in 2001 goedgekeur is, word die kriteria verdeel in vyf tipes wat in die tab verskyn. 2. Elk van die kriteria is streng gekodeer in sub-kriteria wat in detail beskryf word (IUCN 2001). Vir elke maatstaf is daar toenemende drempels vir die insluiting van spesies in die drie kategorieë van bedreiging: kwesbaar, bedreig of kritiek bedreig.

Kriterium A is gebaseer op die skatting van die numeriese afname in die populasie van die betrokke spesie, ongeag die numeriese konsekwentheid daarvan. Om 'n spesie in die onderste (kwesbare) bedreigingskategorie te kan insluit, moet die daling daarvan meer as 30% wees gedurende 'n periode van tien jaar of drie generasies (watter een ook al die langste is), terwyl dit in die kategorie met die grootste bedreiging ingesluit moet word (kritiek bedreig. ) moet die daling oor dieselfde tydperk groter as 80% wees. Hierdie bevolkingsverlagingsyfers is buitengewoon hoog en hoewel die meeste soorte in die wêreld min of meer afneem, is die aantal spesies in so 'n ernstige situasie relatief laag. Soortgelyke oorwegings is ook van toepassing op die drempels wat gebruik word vir die ander kriteria, wat 'n presiese filosofie van die Rooilys weerspieël: om slegs die bewaringsprobleme van die mees bedreigde spesies uit te lig, waarvan die risiko vir uitwissing op kort of medium termyn konkreet en aansienlik is . Die direkte gevolg van hierdie keuse is dat baie spesies waarvan die bewaringstatus verswak en bewaringsintervensies benodig, in die kategorie kan kom wat die minste kommerwekkend is. Alhoewel kriterium A eenvoudig en eenvoudig is, is daar verbasend min spesies waarvoor die bevolkingsafname betroubaar geskat is. Om hierdie beramings te maak, verg in werklikheid 'n baie groot hoeveelheid data, veral vir spesies wat nog volop en wyd verspreid is oor groot streke. Om hierdie rede is die toepassing van kriterium A dikwels gebaseer op indirekte inligting. 'N Baie gereelde voorbeeld is die spesies wat nou gekoppel is aan primêre bosomgewings wat op eilande woon wat onder ernstige ontbossing verkeer, in welke geval die afname in bevolking na raming gelyk is aan die tempo van ontbossing. Alhoewel die beskikbaarheid van betroubare kwantitatiewe inligting in 'n mindere mate, selfs vir die daaropvolgende kriteria, uiters beperk is en die gebruik van eksplisiete afleidings vereis word.

Kriterium B is gebaseer op die grootte van die geografiese verspreidingsgebied van die spesie. Om 'n spesie volgens kriterium B as bedreig te klassifiseer, moet die omvang daarvan klein wees (minder as 20.000 km2, ongeveer die oppervlakte van Sardinië, vir die insluiting van 'n spesie in die kwesbare kategorie), maar dit is op sigself nie voldoende nie: dit is in werklikheid nodig dat die omvang in inkrimping is, dat die bevolking daarin beperk is tot fragmente wat onderling geïsoleer is, dat die kwaliteit van die habitat vir die spesie verswak. Kriterium C is konseptueel soortgelyk aan die B, met die verskil dat dit van toepassing is op bevolkings wat numeries beperk is (minder as 10.000 individue as gevolg van die insluiting van 'n spesie in die kwesbare kategorie), verspreid in geïsoleerde fragmente en met 'n duidelike afname. Of dramatiese numeriese skommeling van die bevolking. Kriterium D is slegs van toepassing op spesies met 'n uiters klein bevolking of verspreidingsgebied (minder as 1000 individue of 'n besette gebied van minder as 20 km2 vir die insluiting van 'n spesie in die kwesbare kategorie). Kriterium E, aan die ander kant, is kwalitatief anders as al die vorige, aangesien dit gebaseer is op kwantitatiewe uitsterwings waarskynlikhede wat geskat word vir 'n presiese tydsinterval. Hierdie waarskynlikhede help om 'n interpretasie van die bedreigingskategorieë te gee: volgens kriterium E is 'n spesie kwesbaar as die waarskynlikheid van uitsterwing binne 100 jaar na raming groter as 10% is, bedreig as dit binne 20 jaar groter is as 20% of vyf generasies, kritiek bedreig as dit binne tien jaar of drie generasies meer as 50% is. Hierdie waarskynlikheidsramings kan verkry word deur 'n analise van die lewenskrag van die populasie, gebaseer op simulasies van die demografiese neiging, dieselfde as 'n funksie van parameters (geboortesyfers, sterftes, groei) wat geskat word vir verskillende alternatiewe scenario's.

Die IUCN-kategorieë en -kriteria is oorspronklik ontwikkel vir die globale beoordeling van spesies en is dus nie direk van toepassing op plaaslike bevolkings nie, wat slegs 'n fraksie van die wêreldbevolking van 'n spesie uitmaak. Gegewe die gewildheid van kategorieë en kriteria, en in ag genome die noodsaaklikheid om dit ook toe te pas op nasionale en streeksrooi lyste, alhoewel nie-amptelik of deur die IUCN, is daar in 2004 'n amptelike protokol vir die regstelling van die evaluerings gedefinieer as dit betrekking het op breuke van die wêreldbevolking. Hierdie regstellings neem rekening met die feit dat 'n plaaslike bevolking nie 'n geslote bevolking mag wees nie: as daar 'n uitruil is van individue met ander naburige bevolkings wat nie onderhewig is aan assessering nie, kan die risiko van uitwissing verskil van die wat met die toepassing van die kriteria beoordeel word. wêreldwyd.

Die rooi lyste en die globale assessering van die bewaringstatus

Ondanks die feit dat dit die mees volledige inventaris is van die bewaringstatus van diere- en plantsoorte, bevat die IUCN Rooilys sedert Maart 2010 slegs inligting vir ongeveer 48. 000 spesies, dit is 'n klein persentasie van die totale lewende spesie. Dit is voldoende om van die ongeveer 320 te sê. 000 bestaande aanlegte, slegs 12. Ongeveer 000 is op die Rooi Lys aangeslaan en slegs 1000 van hierdie assesserings is goed gedokumenteer. Dieselfde geld vir baie ander groepe spesies, veral onder ongewerweldes, wat vandag nog grotendeels ongeskat is. Selfs vir gewerwelde diere, die verreweg die bestudeerde en bekendste groep, is daar volledige inligting: minder as die helfte van die byna 60. 000 spesies is geëvalueer en in die besonder slegs 14% van die visspesies (term waarmee die lede van die twee klasse kraakbeenvis en beenvisse algemeen aangedui word), die grootste groep onder gewerwelde diere met ongeveer 30. 000 spesies. Van die ongeveer 48. 000 spesies wat geëvalueer word, word 36% bedreig (kwesbaar, bedreig of kritiek bedreig). Hierdie persentasie kan egter 'n oorskatting van die werklike syfer verteenwoordig, aangesien spesies met duidelike bewaringsprobleme by sommige groepe wat hoogs onvolledig geëvalueer is, by voorkeur ondersoek is: 70% van die plantspesies en 34% van die ongewerwelde spesies wat geëvalueer word, word bedreig.

Daar is twee strategieë wat die IUCN aanvaar om die taksonomiese dekking van die spesies wat beoordeel word, wyer en meer homogeen te maak: sedert die middel van die negentigerjare was formele erkende owerhede (rooilysowerhede) verantwoordelik vir die insameling van die beoordelings van spesiegroepe. vasgestel, was dit selfs nie voldoende om 'n eenvormige evaluering van die spesie te waarborg nie, sowel as gevolg van die verskil in oordeel tussen die verskillende owerhede en omdat dit nie moontlik was om hulle vir groot taksonomiese groepe aan te wys nie. Daarom het die IUCN sedert 2000 die strategie van wêreldwye assesserings aanvaar, wat sentrale inisiatiewe is vir die omvattende beoordeling van groot taksonomiese groepe.

Die eerste globale evaluering wat gedoen is, was die beoordeling van die globale amfibie (SN Stuart, JS Chanson, NA Cox et al., Status en tendense van amfibiese dalings en uitwissings wêreldwyd, "Science", 2004, 306, 5702, pp. 1783 - 86), 'n gesamentlike poging van vier jaar van meer as 600 kundiges om die bewaringstatus van meer as 5100 bestaande amfibiese spesies te beoordeel. Die sukses van hierdie stelsel het die aanleiding gegee tot talle ander wêreldwye assesseringsinisiatiewe: die globale beoordeling van soogdiere is in Augustus 2008 voltooi, terwyl die wêreldwye assessering van onder meer varswatervis, reptiele aan die gang is. Van talle groepe mariene spesies, naaldekokers.

Een van die mees kommerwekkende resultate wat verkry is uit die globale amfibiese assessering, is dat van die drie groepe wat meer omvattend beoordeel word (soogdiere, voëls en amfibieë), amfibieë die meeste bedreig word: een uit drie spesies het 'n hoë of baie hoë risiko van uitwissing korttermyn (tabel 3). In die vorige eeu het tientalle amfibieë met sekerheid uitgesterf en baie ander is die afgelope paar jaar nie gesien nie; dit is dus waarskynlik dat uitgestorwe spesies die afgelope 500 jaar meer as 150 is. In die algemeen is die bevolking van 43% van die amfibiese spesies in afname, terwyl slegs 1% toeneem. Die oorsake van hierdie ontstellende vlaag uitsterwings is beslis baie. Baie soorte amfibieë is gekoppel aan brose omgewings, soos tydelike poele en meer algemeen vleilande, wat teen 'n baie hoë spoed verdwyn as gevolg van die direkte herwinning deur mense en as gevolg van die toename in temperatuur van die planeet as gevolg van aardverwarming. In onlangse jare het die effek van chithridiomycosis op die amfibiese bevolking, 'n dodelike en alomteenwoordige swaminfeksie, in baie verre bevolkings op alle vastelande duideliker geword. Dit is nog steeds 'n kwessie van debat of mikose relatief onlangs versprei het as gevolg van die massiewe toename in menslike bewegings, of die vel van amfibieë, uiters fyn omdat dit deurlaatbaar is vir water, nou kwesbaarder is as gevolg van 'toename in ultravioletstraling tot die vermindering van stratosferiese osoon. Dit is egter die eerste gedokumenteerde geval van 'n wêreldwye bedreiging vir so 'n groot groep spesies, wat deur mense veroorsaak word, maar wat selfs in gebiede kan optree waar die invloed van menslike aktiwiteite steeds minimaal is.

Benewens die identifisering van spesies met die gevaar dat hulle uitsterf, word die Rooilys ook gebruik om vooruitgang (of regressie) aan te dui om die doel van die vermindering van verlies aan biodiversiteit te bereik, omdat die periodieke herhaling van globale assesserings dit moontlik maak om die variasie in risiko te volg. van elke spesie oor tyd heen. Die toekomstige doelstelling van die IUCN is dus om die globale beoordelings elke vyf jaar te herhaal, om 'n indeks te bereken wat die variasie in die bewaringstatus van die spesie, die Rooilysindeks, genoem, meet vir verskillende biome, biogeografiese streke, groepe van spesie. Tot dusver is die enigste groep spesies waarvoor hierdie indeks kon bereken, dié van voëls: in die afgelope sestien jaar het hul bewaringstatus in alle biogeografiese streke en in alle soorte habitats verswak (sien hieroor SH Butchart, AJ Stattersfield, LA Bennun et al., Meting van wêreldtendense in die status van biodiversiteit. Rooilysindekse vir voëls, "PLoS biology", 2004, 2, 12, pp. 2294-2304).

Identifisering van prioriteitsareas vir bewaring

Die konsentrasie van bedreigde spesies in beperkte gebiede van die planeet en die disproporsie tussen noodgevalle vir die bewaring van biodiversiteit en die beskikbare ekonomiese hulpbronne om hulle te bestry, het in die eerste dekade van die 21ste eeu aansienlike impuls gegee om vooruitgang te maak op die gebied van die identifisering van prioriteitsareas beskerm te word. Twee van die mees invloedryke navorsing in die veld, wat 'n keerpunt was vir die ontwerp van bewaringstrategieë, verskyn in 2000 in die wetenskaplike tydskrif "Nature". Hierdie ondersoeke, wat die evolusie van wetenskaplike denke op hierdie gebied in die voorafgaande twintig jaar saamvat, gebruik fundamentele verskillende beginsels en metodes, maar het gemeen die doel, min of meer eksplisiet, om die maksimum moontlike resultaat te verkry in verhouding tot die ekonomiese belegging gemaak in bewaringsaksies. Die twee fundamentele metodes om prioriteitsareas vir bewaring te identifiseer, is die identifisering van brandpunte (letterlik 'hot spots') van biodiversiteit (Myers, RA Mittermeier, CG Mittermeier et al. 2000) en stelselmatige bewaringsbeplanning) om die minimum stel gebiede te identifiseer wat moet beskerm word om 'n voorafbepaalde vlak van beskerming vir 'n gegewe groep spesies te bereik (Margules, Pressey 2000).

Die hotspots-metode is gebaseer op die feit dat 'n groot persentasie bekende biodiversiteit in 'n klein gedeelte van die planeet gekonsentreer is. Op grond van hierdie beginsel het Norman Myers en sy medewerkers 'n stel terreine geïdentifiseer wat gesamentlik 0,5% van die landoppervlak beslaan, 20% bevat van die tot dusver beskryfde vaatplantsoorte en baie bedreig word as gevolg van menslike aktiwiteite. het meer as 70% van die natuurlike plantegroei in produksiegebiede omgeskakel. Die beskerming van hierdie terreine (die hotspots) beteken die beskerming van baie biodiversiteit in enkele gebiede, dus relatief lae koste. Die 20 gebiede wat geïdentifiseer is, sluit onder meer die tropiese gedeelte van die Andes in, bosstukke in Wes-Afrika, die Skeurvallei, Madagaskar, die Ghati-bergreeks in Indië, Indonesië en Maleisië. Sedert die ontleding van die brandpunte op die verspreiding van plante gefokus is, is die floristiese streke van die Middellandse See en die Kaap die Goeie Hoop in Suid-Afrika benewens hierdie en ander tropiese streke geïdentifiseer as bewaringspunte, albei baie ryk aan plante blom wat nie elders op aarde voorkom nie.

Myers se werk op hotspots het baie meriete gehad: hy was die eerste wat die behoefte om prioriteitsareas van intervensies op wêreldvlak te identifiseer, geformaliseer het, en hy het geïdentifiseer as prioriteitsareas waar groot risiko vir uitwissing en konsentrasie van endemiese spesies saamval, wat as sodanig saamval. dit is onmoontlik om elders te hou. Al die metodes wat later ontwikkel is, identifiseer prioriteitsareas op grond van die toeval van onvervangbare inhoud van biodiversiteit en sterk bedreigings. 'N Aansienlike hoeveelheid ekonomiese hulpbronne, beskikbaar gestel deur stigtings en internasionale nie-regeringsorganisasies wat oor bewaring handel, is gerig op die behoud van brandpunte: daarom het hierdie werk soos min ander daarin geslaag om die bewaringsaksies te beïnvloed.Die proses om hotspots te identifiseer, is egter baie subjektief, op 'n growwe skaal, en die teoretiese grondslag daarvan waarborg nie die regte optimalisering van hulpbronne nie. Hierdie beperkings is oorkom deur stelselmatige bewaringsbeplanning.

Hierdie beplanning het ten doel om 'n stel terreine te identifiseer waarvan die beskerming die bereiking van voorafbepaalde kwantitatiewe doelstellings (in terme van die hoeveelheid biodiversiteit bewaar) met die minimum moontlike ekonomiese belegging kan identifiseer. Op hierdie manier maak stelselmatige bewaringsbeplanning 'n effektiewe optimalisering van die beperkte ekonomiese hulpbronne beskikbaar om die biodiversiteit te bewaar.

Die beginsel waarvolgens 'n terrein opgeneem word in die stelsel van gebiede wat beskerm of uitgesluit moet word, is gebaseer op die konsep van komplementariteit. Om 'n terrein by die stelsel van geselekteerde gebiede te voeg, is slegs nuttig as dit 'n aanvulling is op die biodiversiteitsinhoud van die ander reeds geselekteerde terreine, en bydra tot die bereiking van die bewaringsdoelwit. Aangesien u die koste van die instandhouding van elke terrein ken (verkryging, bestuur), is dit moontlik om die goedkoopste terreine met dieselfde bydrae te kies en sodoende die opbrengs (in terme van behoue ​​biodiversiteit) van die bewaringsinvestering te maksimeer. Aangesien die analitiese oplossing van hierdie probleem uiters ingewikkeld is wanneer baie spesies in talle beplanningseenhede bewaar moet word, is daar verskeie algoritmes ontwikkel om oplossings vir die probleem te vind, vinnig verkrygbaar en in elk geval baie naby aan die optimale oplossing. Benewens die identifisering van die doeltreffendste beskermde gebiedstelsels om die bewaringsdoelwitte te bereik, maak die stelselmatige bewaringsbeplanningsmetodes voorsiening vir die beoordeling van die bydrae van elke beplanningseenheid tot die bereiking van die doel. Hierdie bydrae word gedefinieer as onvervangbaarheid (letterlik "onvervangbaarheid") van die beplanningseenheid en is gelykstaande aan die waarskynlikheid dat eenheid nodig is om die doel te bereik (RL Pressey, IR Johnson, PD Wilson, Skakerings van onvervangbaarheid. Die bydrae van webwerwe tot 'n besprekingsdoel, "Biodiversiteit en bewaring", 1994, 3, 3, pp. 242 - 62). 'N Beplanningseenheid kan heeltemal onvervangbaar wees as dit spesies of habitatte bevat wat nie elders voorkom nie, of as dit so 'n groot hoeveelheid bevat dat dit nie eers deur die som van al die ander vervang kan word nie.

Die beskikbare ekonomiese hulpbronne laat die bewaringsintervensies in die algemeen nie gelyktydig toe in al die geselekteerde beplanningseenhede nie. In hierdie geval word die prioriteitsvolgorde (die dringendheid van die ingrypings) bepaal deur die kwesbaarheid van elke beplanningseenheid. Beplanningseenhede, wat terselfdertyd onvervangbaar is en aan dreigende bedreigings onderhewig is, moet die hoogste prioriteit geniet vir ingryping, want as dit nie betyds bewaar word nie, kan dit hul inhoud ten opsigte van biodiversiteit ten minste gedeeltelik verloor. Aangesien hierdie gebiede dus onvervangbaar is, sou die agteruitgang daarvan impliseer dat die bewaringsdoelstellings nie meer bereik kan word nie.

Alhoewel stelselmatige bewaringsbeplanning suksesvol regoor die wêreld en veral in Australië (waar dit ontwikkel is) en in Suid-Afrika gebruik is, is Rodrigues en sy kollegas (Rodrigues, Andelman, Rodrigues, Andelman, Bakarr et al. 2004). Alhoewel die analise fokus op gewerwelde en nie-plantspesies, stem baie van die geïdentifiseerde prioriteitsareas (byna almal in tropiese streke) ongeveer ooreen met die Myers-brandpunte. Hierdie skynbare ooreenstemming met prioriteitsareas vir bewaring op wêreldwye skaal verberg 'n diep en onvermydelike afwyking wat duidelik word deur die resultaat in meer besonderhede waar te neem. In werklikheid, ongeag die metode van ontleding, val die prioriteitsareas vir groepe van verskillende spesies nie saam nie, en dit hou 'n groot en onopgeloste probleem in. Dit is onmoontlik om die variasie in algehele biodiversiteit op aarde volledig te meet, en daarom is dit nodig om op 'n beter bekende groep spesies te vertrou. Die keuse van die groep spesies wat verteenwoordigend is van biodiversiteit beïnvloed die resultaat. Hoe is dit dan moontlik om die prioriteitsareas vir die bewaring van biodiversiteit in sy geheel te identifiseer? Dit, tesame met die probleme wat in die volgende paragraaf uiteengesit word, is een van die grootste bewaringsuitdagings in die 21ste eeu.

Uitdagings aan die begin van die nuwe eeu

Tydens die Wêreldkonferensie oor Volhoubare Ontwikkeling wat in 2002 in Johannesburg gehou is, het die meerderheid lande in die wêreld ooreengekom oor die doel om die tempo van die verlies aan biodiversiteit teen 2010 aansienlik te verlaag. Alhoewel daar nou gesê kan word dat hierdie doel misluk het, is daar baie gedoen om swakhede in die huidige teorie en praktyk van die bewaring van biodiversiteit te identifiseer. Die versameling van inligting oor die bewaringstatus van spesies om toenemend volledige IUCN-rooi lyste op te stel gebaseer op omvattende data, is nog in 'n vroeë stadium. Oor die meeste spesies is daar min of niks bekend nie: 'n uitbreiding van basiese kennis is dus nodig. Bewaring is egter 'n wedloop teen tyd: wanneer het u genoeg kennis om tot aksie te begin? Met ander woorde, wanneer moet u die beleggings in basiese navorsing oor 'n spesie verminder en dit verhoog vir die bewaring daarvan? 'N Wetenskaplik streng antwoord op hierdie vraag is nog nie moontlik nie, maar dit word al hoe dringender.

Die keuse van die verdeling van pogings tussen navorsing en bewaring dra by tot die bewustheid dat die verspreiding van die vele soorte wat nog nie beskryf is nie, nog lank onbekend sal wees. Dit is dus noodsaaklik om ook instrumente te ontwikkel om hierdie spesies te bewaar, wat andersins sou uitsterf, selfs voordat dit aan die wetenskap bekend was. Hierdie ambisieuse doelwit was slegs enkele jare gelede in fokus, maar tegnieke is reeds ontwikkel om dit met toenemende benadering te probeer bereik (CJ Raxworthy, E. Martinez-Meyer, N. Horning et al., Voorspelling van verspreidings van bekende en onbekende reptielspesies in Madagaskar, "Nature", 2003, 426, 6968, pp. 837 - 41 JAF Diniz, LM Bini, Modellering van geografiese patrone in spesierykheid met behulp van eie-vektorgebaseerde ruimtelike filters, "Global ecology and biogeography", 2005, 14, 2, pp. 177 - 85). Hierdie tegnieke is gebaseer op die verskillende snelheid waarmee spesies in verskillende geografiese gebiede beskryf word, en op die aantal spesies waarvoor die verskillende habitattipes moontlik geskik is. Op grond van hierdie elemente is dit moontlik om die verspreiding van hipotetiese spesies wat nog nie ontdek is nie, te simuleer om te probeer verstaan ​​waar die prioriteitsareas vir bewaring geleë sal wees as die nuwe spesie bekend is.

Die bewaringsuitdagings is egter nie beperk tot spesies nie. In 'n wêreld waar die begrip van grootskaalse ekosisteemprosesse en die voordele daaruit voortvloei (koolstofsekwestrasie, lug- en watersuiwering, grondbemesting, die insluiting van klimaatswisselings en vele ander) voortdurend groei, beweeg dit al vinniger van spesie na die prosesse en interaksies wat dit mettertyd laat voortduur en terselfdertyd kosbare (en toenemend meetbare in ekonomiese terme) ekosisteemdienste aan die mens bied (Luck, Daily, Ehrlich 2003). Juis hierdie aandag het die destydse sekretaris-generaal van die VN, Kofi Annan, in 2000 aangespoor om 'n vyfjaarproses genaamd Millennium-ekosisteembeoordeling te begin, met die doel om die gevolge van veranderings in ekosisteme op menslike welstand te analiseer en die wetenskaplike basis vir die aksies wat nodig is vir die behoud en volhoubare gebruik van hierdie stelsels. Die resultate van die opname, glad nie rooskleurig vir die toekoms nie, is dat menslike optrede die natuurlike erfenis afbreek, tot die punt dat die vermoë van ekosisteme om toekomstige geslagte te onderhou nie as vanselfsprekend aanvaar kan word nie. Dit sou moontlik wees om die neiging in die volgende 50 jaar om te keer, maar die nodige politieke en bestuursveranderinge is tans nie aan die gang nie (Ekosisteme en menslike welstand: huidige stand en tendense, red. R. Hassan, R. Scholes, N . Ash, 2005).

Die grootste uitdaging vir die bewaring van biodiversiteit het egter nie betrekking op die wetenskaplike kant nie, alhoewel dit opwindend is en wat steeds opvallende leemtes bied, maar die menslike kant. Die beste bewaringswetenskap kan in werklikheid niks doen as dit nie die mens se optrede kan bepaal nie. In hierdie opsig is daar twee soorte probleme. In die eerste plek word wetenskaplike vooruitgang in tegnieke vir die identifisering van bewaringsprioriteite nie ooreenstem met soveel vooruitgang in die implementering van bewaringsplanne nie, 'n verskynsel wat bekend staan ​​as die implementeringskrisis (Knight, Cowling, Rouget et al. 2008). As daar in die afgelope jaar baie wetenskaplike literatuur oor die onderwerp gepubliseer is, het baie daarvan in werklikheid 'n dooie letter gebly. Die instandhoudingsbewaringsintervensies is beplan met min gebruik van die kennis wat opgedoen is, veral as gevolg van die onvermoë van die wetenskaplike wêreld om met sosiale akteurs te kommunikeer. Benewens hierdie onvermoë, is daar steeds struikelblokke wat steeds onoorkomelik lyk op die manier om die neiging tot verlies aan biodiversiteit om te keer.

Wat die tweede orde van probleme betref, bestaan ​​daar 'n skynbaar ongeneeslike konflik tussen die behoud van biodiversiteit en ander sosiale en ekonomiese belange van die mens. Dit is nie net te danke aan die toeval in die tropiese gordels tussen die rykdom van biodiversiteit en die menslike bevolking nie, maar ook aan die skynbare onversoenbaarheid tussen die behoefte aan landbougebiede vir menslike voeding en natuurlike gebiede vir die behoud van biodiversiteit. Volgens sommige outeurs is die (growwe) skatting van die gebied wat beskerm moet word om die agteruitgang van biodiversiteit te stuit, ongeveer 50% van die aardoppervlak, terwyl meer as 80% van die gebied in die meerderheid van die tropiese lande reeds bestaan onderhewig aan 'n sterk gebruik deur die mens (Soulé, Sanjayan 1998). Alhoewel beskermde gebiede eenparig beskou word as die doeltreffendste instrument vir die bewaring van biodiversiteit, is dit dus duidelik dat hulle nooit 'n gebied sal kan dek wat voldoende is om die doel alleen te bereik nie. Vir 'n paar jaar was dit duidelik vir die wetenskaplike gemeenskap en vir die wêreld wat bewaring bestudeer, maar tot nou toe was dit nêrens moontlik om die tweedeling tussen beskermde gebiede te oorkom nie, wat die biodiversiteit van die prosesse wat dit bedreig, en aangrensend onderskei. produksiegebiede, waar die bewaring van biodiversiteit 'n onbeduidende doel is.

Om die biodiversiteit wat oor tyd op die aarde agterbly, te kan bewaar, is dit dus nodig om baie uitdagings te oorkom, waaraan die lot van ons spesie uiteindelik ook gekoppel is. Dit sal beslis nodig wees om ons kennis oor die verspreiding en bewaringstatus van biodiversiteit te verhoog, maar ook om te leer om veelvuldige en gediversifiseerde doelstellings te versoen, soos die strewe na menslike welstand en die gesondheid van ekosisteme. Aangesien die groei van mense se bevolking die uiteindelike oorsaak is van bedreigings vir die volgehoue ​​biodiversiteit, kan die afname van die natuurlike erfenis 'n einde maak aan die groei van mense. Sommige streke van Europa is 'n vertroostende voorbeeld hiervan, waaronder Italië, waar 'n stadige, maar meetbare herbebossing volg op die inhegtenisneming van die bevolkingstoename en die konsentrasie daarvan in stedelike gebiede, met die gevolglike verlating van landelike gebiede. Intrinsieke kenmerke van ons eie geskiedenis is egter die onsekerheid en die onvoorspelbaarheid van verandering. Wat sal die werklike omvang van klimaatsverandering wees? Watter energiebronne sal in die komende jare gebruik word? Waarna sal die permanente politieke en ekonomiese onstabiliteit van ons planeet lei? Soos die teorie van biologiese evolusie ook leer, kan enige bewaringstrategie wat nie kan voorspel en aanpasbaar kan reageer op veranderinge, vandag effektief wees nie, maar in die nabye toekoms alreeds 'n verloorder wees.

SELF. Soulé, M.A. Sanjayan, ekologie-bewaring teikens. Help hulle? , "Wetenskap", 1998, 279, 5359, pp. 2060-61.

K.J. Gaston, Globale patrone in biodiversiteit, «Nature», 2000, 405, 6783, pp. 220-27.

C.R. Margules, R.L. Pressey, Sistematiese bewaringsbeplanning, "Nature", 2000, 405, 6783, pp. 243-53.

N. Myers, R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier et al. , Biodiversiteit-brandpunte vir bewaringsprioriteite, "Nature", 2000, 403, 6772, pp. 853-58.

IUCN Spesies oorlewingskommissie, IUCN Rooilys kategorieë en kriteria, weergawe 3.1, Gland-Cambridge 2001.


Indeks

Die hoofdoel van die werk van die IUCN is om "die samelewings van die wêreld te beïnvloed, aan te moedig en by te staan ​​ten einde die integriteit en diversiteit van die natuur te bewaar en te verseker dat enige gebruik van natuurlike hulpbronne billik en ekologies volhoubaar is".

Die IUCN werk hoofsaaklik deur sy lede, bevorder alliansies of vennootskappe, stimuleer werk deur nuwe maniere vorentoe of nuwe stelsels te identifiseer om die doelwitte van natuurbewaring te bereik.

Die IUCN het 'n belangrike rol in die versterking van die institusionele vermoë van sy lede, insluitende lidlande, in hul werk om biologiese diversiteit te bewaar en die ekologiese prosesse wat nodig is vir die natuur en die menslike lewe te beskerm, en sodoende groter samewerking tussen regerings- en nie-regeringswerklikhede te bevorder en wetenskaplike navorsing aan te moedig.

Die IUCN is onder meer verantwoordelik vir die publikasie van die IUCN Rooilys, dit wil sê die lys van diere- en plantspesies op die planeet en die toeskrywing daarvan aan spesifieke bedreigingskategorieë, sowel as die internasionale klassifikasiestelsel vir beskermde gebiede. Albei hierdie klassifikasiestelsels moet nou as onontbeerlike instrumente beskou word vir die identifisering van omgewingsbeleidstrategieë en -aksies op nasionale en internasionale vlak.

Benewens hierdie instrumente, speel die IUCN 'n spesifieke rol as 'n platform vir wetenskaplike debatte en as 'n skakel tussen regerings, instellings en nie-regeringsorganisasies wat gerig is op politieke erkenning van omgewingsprioriteite. Hierdie rol is ook formeel erken deur die Verenigde Nasies, wat die IUCN 'n waarnemersposisie in die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering gegee het, waar dit die enigste organisasie is wat spesialiseer in omgewingskwessies.

Die IUCN het 'n baie komplekse struktuur wat bestaan ​​uit:

 • 'n sekretariaat van ongeveer 1000 mense in 62 lande regoor die wêreld
 • 'n vergadering van ongeveer 1000 lede regoor die wêreld wat meer as 800 NRO's, ongeveer 110 regeringsorganisasies en 82 lidlande (insluitend Italië) insluit.
 • meer as 7000 kundiges wat 'n deel van hul werk vrywillig in die ses tegniese en wetenskaplike kommissies leen:
  • Spesiebeskermingskommissie (SSC),
  • Wêreldkommissie vir beskermde gebiede (WCPA),
  • Kommissie vir ekosisteembestuur (CEM),
  • Kommissie vir Omgewingswetgewing (CEL),
  • Kommissie vir Kommunikasie en Onderwys (CEC),
  • Kommissie vir sosiale, ekonomiese en omgewingsbeleid (CEESP).

Die aandeelhouersvergadering vergader elke vier jaar om die strategieë en die vierjaarprogram van die Unie te bepaal en om die president, die streeksraadslede en ander amptelike ampte te kies. Sedert 1996 word die aandeelhouersvergadering gereël in die World Conservation Congress (WCC), wat die wêreld se belangrikste natuurbewaringsgebeurtenis geword het. Die eerste WCC het in Montreal plaasgevind, die tweede in 2000 in Amman, die derde in 2004 in Bangkok en die vierde het in 2008 in Barcelona in Spanje plaasgevind.

Benewens die hoofkwartier in Gland, Switserland, wat oor wêreldkwessies handel, het IUCN verskillende kantore in Europa. 'N Europese kantoor in Brussel, 'n Mediterreense samewerkingskantoor in Malaga, 'n kantoor in Belgrado vir die Balkan, een in Moskou vir die Russiese Federasie en 'n regskantoor in Bonn wat wêreldwye ondersteuningstake het.

IUCN in Italië Edit

In Italië is die Nasionale Komitee vir die IUCN in 1999 gestig, wat al die Italiaanse lidorganisasies van die IUCN insluit. Die eerste voorsitter van die komitee was Aldo Cosentino, destyds algemene direkteur vir Natuurbewaring van die Ministerie van Omgewing en gebiedsbeskerming. Die rol word tans beklee deur die huidige direkteur-generaal van die Ministerie Renato Grimaldi.

Italië was ook die eerste Europese land wat die IUCN Countdown 2010-inisiatief formeel nagekom het, wat geskep is om bewustheid onder politici en burgers te verhoog oor die algemene doelstelling van die Konvensie oor Biologiese Diversiteit om die koers van verlies aan biodiversiteit teen 'jaar 2010' aansienlik te verlaag.

Die IUCN is verantwoordelik vir die samestelling van die IUCN Rooi Lys van Bedreigde Spesies, IUCN Rooi Lys of Rooi Gegevenslys), wat in 1948 gestig is, wat die grootste databasis van inligting oor die bewaringstatus van diersoorte en groente van regoor die wêreld verteenwoordig. Bedreigde spesies word in nege kategorieë ingedeel: nie beoordeel nie, onvoldoende data, minimale risiko, naby bedreig, kwesbaar, bedreig, kritiek bedreig, uitgestorwe in die natuur, uitgesterf.


Video: What Really Happened to the Dinosaurs?


Vorige Artikel

Boeddha se handboom: leer oor Boeddha se handvrugte

Volgende Artikel

Eenvoudige verbande vir binnenshuise blomme, wat in byna elke kombuis voorkom